search_api_autocomplete
230.

Welke categorieën van herverzekeringstussenpersonen bestaan er ?

Er zijn drie categorieën van tussenpersonen in herverzekeringsbemiddeling in het Belgisch recht, nl. makelaars, agenten en subagenten.

  • Is herverzekeringsmakelaar: de tussenpersoon die verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van herverzekeringsonderneming(en) gebonden te zijn. Een herverzekeringsmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde herverzekeringsonderneming of bij ondernemingen van eenzelfde groep, te plaatsen.
  • Is herverzekeringsagent: de tussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere herverzekeringsondernemingen werkzaamheden van herverzekeringsbemiddeling uitoefent.
  • Is herverzekeringssubagent: de tussenpersoon die handelt onder de verantwoordelijkheid van een makelaar of agent.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een herverzekeringstussenpersoon slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de herverzekeringstussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als bemiddelaar in hypothecair krediet.