search_api_autocomplete
279.

Welke documenten moet een herverzekeringssubagent aan de FSMA bezorgen ?

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die doorgaans opgevraagd worden bij de verzekeringstussenpersonen. Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De tussenpersonen moeten de FSMA immers, op louter verzoek, alle informatie en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen en die inschrijving te behouden.

1. Voorbereiding

Als onderdeel van zijn inschrijvingsdossier moet de herverzekeringssubagent een aantal documenten via de onlineapplicatie aan de FSMA bezorgen. Afhankelijk van uw situatie zal de onlineapplicatie aangeven welke relevante documenten u moet opladen.

Wat het gebruik van modeldocumenten betreft, zijn er drie mogelijke situaties:

  1. Documenten waarvoor het gebruik van een modeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. Documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de in het modeldocument beschreven informatie bevatten;
  3. Documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 1 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In principe mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kan u echter een documentenbundel opladen. Ook dan geldt het maximum van 1 Mb per document en niet per bundel. 

Voor diploma's en examenattesten is in sommige gevallen een vrijstelling mogelijk. U zal de toepasselijke vrijstelling moeten aanduiden in de onlineapplicatie. In dat geval zal de onlineapplicatie het betrokken document niet opvragen.

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting bij de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten inzake beroepskennis voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin alle relevante aspecten aan bod komen per statuut, per categorie en per rol. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing is (zijn). Bereid uw inschrijvingsdossier voor door ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek binnen uw onderneming.

Checklists beroepskennis herverzekeringssubagenten

  • Herverzekeringssubagent zelf (natuurlijke persoon) (bladzijde 37 en 38)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij een herverzekeringssubagent (bladzijde 39 en 40)
  • Effectief leider de facto verantwoordelijk voor het  herverzekeringsdistributiebedrijf bij een herverzekeringssubagent (rechtspersoon) (bladzijde 39 en40)
  • Effectieve leider de facto niet verantwoordelijk voor het herverzekeringsdistributiebedrijf bij een herverzekeringssubagent (rechtspersoon) (geen vereisten inzake beroepskennis)
  • Personen in contact met het publiek - herverzekeringsbemiddeling (bladzijde 41)

2. Documenten in verband met de bij de herverzekeringsdistributie betrokken verantwoordelijke personen

Te bezorgen documenten over de natuurlijke persoon (tussenpersoon), de verantwoordelijke voor de distributie en de effectief leider die de facto verantwoordelijk is voor het herverzekeringsdistributiebedrijf
Documentenbundel mogelijk?

Vragenlijst bij de herzekeringsdistributie betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht)

Nee 

Diploma 

Ja 

Attest(en) van technische kennis

Ja

Uittreksel uit het strafregister

Nee

 

Door de andere effectief leider over te leggen documenten

Documentenbundel mogelijk?

Vragenlijst bij de herzekeringsdistributie betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht)

Nee 

Uittreksel uit het strafregister

Nee

Verklaring effectieve leider niet de facto verantwoordelijk voor het herverzekeringsdistributiebedrijf

Nee

3. Documenten in verband met de aandeelhouders (in te vullen als de tussenpersoon een rechtspersoon is)

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?

Vragenlijst aandeelhouder tussenpersoon (modeldocument verplicht)

Nee

Document betreffende 'nauwe banden'1

Nee

4. Overige documenten

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?

Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (modeldocument aanbevolen)

Ja

Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen)2

Ja

Verklaring verantwoordelijkheid (modeldocument aanbevolen) Nee

1 Dit document moet enkel worden bezorgd indien er natuurlijke of rechtspersonen worden opgegeven die nauwe banden met de tussenpersoon hebben.

2 Dit document moet enkel worden bezorgd indien de aanvraag door een volmachthouder wordt ingediend. Het is niet vereist indien de aanvraag hetzij door de tussenpersoon zelf (natuurlijke persoon), hetzij door een effectieve leider van de tussenpersoon (rechtspersoon) wordt ingediend.