search_api_autocomplete
311.

Welke documenten moeten kredietgevers en kredietbemiddelaars bewaren als bewijs van beroepskennis voor de personen die een beroep hebben gedaan op het overgangsregime?

Tot 30 april 2017 konden bepaalde personen die vóór die datum aan kredietbemiddeling deden, zich op het wettelijk overgangsregime beroepen.

Voor de personen die als personen in contact met het publiek (“PCP”) zijn aangesteld bij een kredietbemiddelaar, moest geen enkel document aan de FSMA worden bezorgd via de onlinepplicatie. Datzelfde gold ook voor de personen aangeduide als verantwoordelijke voor de distributie (“VVD”) en PCP’s van de kredietgevers en voor de kredietbemiddelaars waarvan het dossier door centrale instellingen wordt beheerd.

De documenten die aantonen dat de betrokken PCP’s of VVD’s bij hun aanstelling bij de kredietbemiddelaar over de vereiste beroepskennis beschikten, moeten door de kredietbemiddelaar, de kredietgever de of centrale instelling bewaard worden en onmiddellijk aan de FSMA worden bezorgd als zij hierom verzoekt.

De hieronder vermelde documenten zijn geldig als bewijs van beroepskennis, zowel voor een aanstelling als PCP als voor een aanstelling als VVD in kredietbemiddeling tijdens de overgangsperiode.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de voordelen van het overgangsregime slechts gelden zolang de betrokkenen in dezelfde rol aangesteld blijven. Iemand die als PCP was aangesteld onder het overgangsregime en na 1 mei 2017 als VVD in kredietbemiddeling actief wordt, zal opnieuw voor het examen moeten slagen.

Over welke documenten gaat het concreet?

1. Personen die actief zijn op het vlak van bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten

1.1 Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en effectieve leiders

Indien zij vóór 1 januari 2015 waren ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, of waren aangesteld als effectief leider ‘bank’ inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, moeten geen bewijzen ter beschikking worden gehouden van de FSMA.

De FSMA kan zelf nagaan of aan deze vrijstellingsvoorwaarde inzake het bewijs van de beroepskennis is voldaan.

1.2 Vóór 01/01/2015 aangestelde PCP's 'bank"

Voor personen die als PCP zijn aangesteld bij een gereglementeerde onderneming of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (PCP's ‘bank’) moet een van de volgende documenten kunnen worden voorgelegd:

 • Een regularisatieverklaring als PCP met volledige kennis in het kader van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Deze verklaring moet vóór 01/01/2015 zijn afgeleverd.

OFWEL

 • Een attest dat de betrokkene vóór 01/01/2015 als PCP 'bank' was aangesteld. Dit attest moet minstens de volgende elementen bevatten:
  • de identificatiegegevens van de betrokken PCP;
  • de identificatiegegevens van de gereglementeerde onderneming of van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (naam en- KBO-nummer)
  • de periode waarin de persoon als PCP was aangesteld OF een verklaring dat de aanstelling in de periode vóór 01/01/2015 plaatsvond.

Indien de huidige kredietgever of kredietbemiddelaar niet de onderneming is waar de PCP oorspronkelijk was aangesteld, moet het attest zijn afgeleverd door de onderneming die de betrokken persoon als PCP heeft aangesteld.

1.3 Tussen 01/01/2015 en 31/10/2015 aangestelde PCP’s ‘bank’ 

Voor personen die in deze periode als PCP ‘bank’ bij een gereglementeerde onderneming of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten aangesteld zijn, moet een van de volgende documenten kunnen voorgelegd worden :

 • een attest dat de PCP als PCP ‘bank’ was aangesteld tussen 01/01/2015 en 31/10/2015. Dit attest moet minstens de volgende elementen bevatten:
  • de identificatiegegevens van de betrokken PCP;
  • de identificatiegegevens van de gereglementeerde onderneming of van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (naam en- KBO-nummer).
  • de periode waarin de persoon als PCP was aangesteld
   OF
   een verklaring dat de aanstelling in de periode tussen 01/01/2015 en 31/10/2015 plaatsvond.

Indien de huidige kredietgever of kredietbemiddelaar niet de onderneming is waar de PCP oorspronkelijk was aangesteld, moet het attest zijn afgeleverd door de onderneming die de betrokken persoon als PCP heeft aangesteld.

 • Een examenattest van de examens in bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten, afgeleverd vóór 01/11/2015. Het gaat hier om de modules 'Basisbeginselen van bank- en financiewezen', 'Compliance' en 'Kredietbemiddeling: hypothecair en consumentenkrediet' in het kader van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

 

2. Personen die actief zijn op het vlak van verzekeringsbemiddeling

Voor (her)verzekeringstussenpersonen-natuurlijke persoon en VVD’s aangesteld bij een (her)verzekeringstussenpersonen golden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van het bewijs van beroepskennis:

 • Zij moesten tussen 1 november 2010 en 31 oktober 2015 als verzekeringstussenpersoon zijn ingeschreven of hierbij als VVD zijn aangesteld;
 • Zij moesten aantonen dat zij in dezelfde periode actief waren in kredietbemiddeling. Dit moest zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet afzonderlijk worden bewezen.

De FSMA heeft deze voorwaarden reeds getoetst bij de inschrijving van de betrokkenen in het register van de kredietbemiddelaars.

 

3. Personen die actief zijn op het vlak van kredietbemiddeling

Personen die vóór 01/11/2015 actief waren op het vlak van kredietbemiddeling én vóór 01/11/2015 waren geslaagd voor een objectief en meetbaar individueel examen na afloop vaneen gespecialiseerde opleiding in krediet, moeten de volgende documenten kunnen voorleggen :

 • Een attest dat de betrokkene vóór 1/11/2015 actief was op het vlak van kredietbemiddeling
  Dit attest moet minstens de volgende elementen bevatten:
  • de identificatiegegevens van de betrokken PCP;
  • de identificatiegegevens van de kredietgever of de kredietbemiddelaar (naam en KBO-nummer).
  • de periode waarin de persoonals PCP was aangesteld
   OF
   een verklaring dat de aanstelling in de periode vóór 01/11/2015 plaatsvond.

Indien de huidige kredietgever of kredietbemiddelaar niet de onderneming is waar de PCP oorspronkelijk was aangesteld, moet het attest zijn afgeleverd door de onderneming die de betrokken persoon als PCP aangesteld heeft.

EN

 • Een examenattest van een objectief en meetbaar individueel examen dat dateert van vóór 01/11/2015 en dat is afgeleverd na afloop van een gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA heeft aanvaard dat de inhoud aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

4. Personen die zijn geslaagd voor het examen theoretische kennis (basiskennis inzake kredietbemiddeling)

Personen die na 1 november 2015 zijn geslaagd voor het examen theoretische kennis inzake kredietbemiddeling (basiskennis inzake kredietbemiddeling), konden dit attest tijdens de overgangsperiode uiteraard gebruiken als bewijs van beroepskennis.