search_api_autocomplete
Home
185.

Welke ervaring komt in aanmerking als praktische ervaring inzake kredietbemiddeling?

Sommige kredietbemiddelaars en sommige verantwoordelijken voor de distributie hetzij bij kredietbemiddelaars, hetzij bij kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen, moeten beschikken over een aantal maanden praktische  ervaring. Deze ervaring moet aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake consumentenkrediet is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als bemiddelaar inzake hypothecair krediet, en omgekeerd.

2. De ervaring moet betrekking hebben op een activiteit van kredietbemiddeling. In het licht van de wettelijke definitie van het begrip "kredietbemiddelaar" komen volgende activiteiten in aanmerking:

a.het voorstellen of aanbieden van kredietovereenkomsten aan consumenten;

b.het bijstaan van consumenten bij het voorbereiden van het sluiten van kredietovereenkomsten, anders dan onder a. bedoeld;

c.het sluiten van kredietovereenkomsten met consumenten namens en kredietgever.

Elk van de elementen van deze definitie veronderstelt dat de persoon contact heeft met het publiek. De FSMA aanvaardt wel als praktische ervaring het leidinggeven aan personen die activiteiten van kredietbemiddeling uitoefenen, ook als de leidinggevende zelf geen contact heeft met het publiek. Het uitoefenen van louter administratieve taken zonder contact met het publiek komt daarentegen niet in aanmerking als relevante praktische ervaring; hiervoor vereist de wet overigens geen specifieke beroepskennis. Zo wordt o.a. niet als relevante praktische ervaring beschouwd:

  • werken op een klachtendienst;
  • werken binnen de "back office" (o.a. enkel administratieve verwerking);
  • werken op een juridische dienst;
  • werken op een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

3. Praktische ervaring moet zijn opgedaan bij een kredietbemiddelaar,  een kredietgever of een hypotheekonderneming. Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de onderneming bij wie de ervaring is opgedaan of van de kredietgever(s) voor wie de kredietbemiddelaar heeft bemiddeld. De FSMA kan contact opnemen met deze ondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de waarachtigheid van de verklaringen uit de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar.

4. De ervaring moet opgedaan zijn in de periode die hiervoor wettelijk in aanmerking komt. Voor kredietbemiddeling komt de ervaring opgedaan tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag in aanmerking.

5. De ervaring moet op reguliere wijze opgedaan zijn. Zo komt o.a. de volgende ervaring niet in aanmerking:

  • Uitoefening, na 1/11/2015, van een activiteit als bemiddelaar in hypothecair krediet of consumentenkrediet zonder te beschikken over een inschrijving bij de FSMA, of activiteit als “persoon in contact met het publiek” bij een dergelijke bemiddelaar;
  • Uitoefening, voor 1/11/2015,van een activiteit als makelaar in consumentenkrediet die niet was ingeschreven bij de FOD Economie, of activiteit als persoon in contact met het publiek bij een dergelijke makelaar.

Volgende ervaring komt wel in aanmerking:

  • uitoefening, voor 1/11/2015, van een activiteit als makelaar in consumentenkrediet die was ingeschreven bij de FOD Economie, of activiteit als "persoon in contact met het publiek" bij een dergelijke makelaar;
  • uitoefening, voor 1/11/2015, van een activiteit als kredietagent van een erkende of registreerde kredietgever in consumentenkrediet, of activiteit als "persoon in contact met het publiek" bij een dergelijke kredietagent;
  • uitoefening, voor 1/11/2015, van een activiteit als "persoon in contact met het publiek" bij een tussenpersoon die actief was inzake bemiddeling in hypothecair krediet.