search_api_autocomplete
185.

Welke ervaring komt in aanmerking als praktische ervaring inzake kredietbemiddeling?

Sommige kredietbemiddelaars en sommige verantwoordelijken voor de distributie hetzij bij kredietbemiddelaars, hetzij bij kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen, moeten aantonen dat zij over praktische  ervaring beschikken.

De duur van de praktische ervaring wordt op basis van voltijdsequivalent berekend. Dit betekent dat een ervaring van bijvoorbeeld 6 maanden gelijk staat aan 12 maanden voor een persoon die halftijds werkt.

Deze ervaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake consumentenkrediet is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als bemiddelaar inzake hypothecair krediet, en omgekeerd.

2. De ervaring moet betrekking hebben op een kredietbemiddelingsactiviteit. In het licht van de wettelijke definitie van het begrip "kredietbemiddelaar" komen de volgende activiteiten in aanmerking:

    a. het voorstellen of aanbieden van kredietovereenkomsten aan consumenten;

    b. het bijstaan van consumenten bij de voorbereiding van het sluiten van andere dan onder a. bedoelde kredietovereenkomsten;

    c. het sluiten van kredietovereenkomsten met consumenten namens een kredietgever.

Elk van de elementen van deze definitie veronderstelt dat de persoon contact heeft met het publiekDe FSMA aanvaardt wel als praktische ervaring de ervaring die is opgedaan in het kader van een functie waarbij leiding wordt gegeven aan personen die kredietbemiddelingsactiviteiten uitoefenen, ook als de leidinggevende zelf geen contact heeft met het publiek. Het uitoefenen van louter administratieve taken zonder contact met het publiek komt daarentegen niet in aanmerking als relevante praktische ervaring; voor de uitoefening van deze taken is, krachtens de wet, overigens geen specifieke beroepskennis vereist. Zo wordt o.a. niet als relevante praktische ervaring beschouwd:

  • werken in een klachtendienst;
  • werken in een backofficedienst (bv. een strikt administratieve verwerking);
  • werken in een juridische dienst;
  • werken in een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

3. Praktische ervaring moet zijn opgedaan bij een kredietbemiddelaar, een kredietgever of een hypotheekonderneming. Het bewijs van ervaring wordt geleverd door de vermelding, in de vragenlijst, van identificatie- en contactgegevens van de onderneming waarbij de ervaring is opgedaan, of van de kredietgever(s) voor wie de kredietbemiddelaar de bemiddelingsactiviteit heeft uitgeoefend. De FSMA kan contact opnemen met deze ondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens te controleren. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de juistheid van de verklaringen in de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar leiden.

4. De ervaring moet zijn opgedaan in een bepaalde periode waarvan de duur, die  berekend wordt op basis van voltijdsequivalent, wettelijk is vastgesteld. Voor kredietbemiddeling gaat het daarbij om de ervaring die is opgedaan tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag.

5. De ervaring moet op reguliere wijze zijn opgedaan. Zo komt bijvoorbeeld de volgende ervaring niet in aanmerking:

Uitoefening van een activiteit als bemiddelaar in hypothecair krediet of in consumentenkrediet zonder over een inschrijving bij de FSMA te beschikken, of van een activiteit als “verantwoordelijke voor de distributie” of als “persoon in contact met het publiek” bij een dergelijke bemiddelaar;

6. De duur van de ervaring is vermeld in de “checklists”.