search_api_autocomplete
77.

Welke jaarlijkse bijdrage moet ik als tussenpersoon aan de FSMA betalen?

Iedere sector die onder toezicht van de FSMA staat, draagt een percentage van de totale te financieren werkingskosten van de FSMA.

Dit bedrag wordt omgeslagen over de in de sector ingeschreven, geregistreerde of vergunde personen.

De tussenpersonen betalen een jaarlijkse bijdrage die bestaat uit:

  • een basisbedrag dat door iedere tussenpersoon verschuldigd is;
  • een bijkomend bedrag van 20 % van het basisbedrag dat verschuldigd is :
    • door de kredietbemiddelaars en de (her)verzekeringstussenpersonen : per verantwoordelijke voor de distributie ("VVD");
    • door de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten: per effectief leider;
  • een bijkomend bedrag van 15 % van het verschuldigde basisbedrag per persoon in contact met het publiek ("PCP");
  • een bijdrage in de algemene werkingskosten van de FSMA.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage voor het boekjaar wordt berekend op basis van de toestand op 1 januari van dat boekjaar. De tussenpersoon krijgt hiervoor een uitnodiging tot betaling toegestuurd. De eerste bijdrage is in principe dus verschuldigd voor het boekjaar dat volgt op de inschrijving van de tussenpersoon.

Er is geen proportionele berekening wanneer een tussenpersoon bijvoorbeeld in maart van het boekjaar aan zijn inschrijving verzaakt.

De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per inschrijving. Als u in bij voorbeeld twee registers ingeschreven bent, moet u twee jaarlijkse bijdragen betalen.

De tussenpersoon is zelf verantwoordelijk om de FSMA, via zijn online-inschrijvingsdossier, het juiste aantal verantwoordelijken voor de distributie (VVD’s) en personen in contact met het publiek (PCP’s) door te geven.

Jaarlijkse bijdrage aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking ("CFI")

De tussenpersonen die onderworpen zijn aan de antiwitwasreglementering, zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de CFI. De FSMA int deze bijdrage op hetzelfde moment als de jaarlijkse bijdrage in haar werkingskosten en stort ze door aan de CFI.

Deze kosten zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 20 maart 2022 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de CFI.

Bijdrage door de verzekeringstussenpersoon aan de Ombudsman van de Verzekeringen

Sinds het boekjaar 2015 dragen de verzekeringstussenpersonen, via de betaling van een bijdrage, gedeeltelijk bij aan de financiering van de Ombudsman van de Verzekeringen. Het gaat daarbij om het budget dat nodig is voor de behandeling van de klachten over verzekeringstussenpersonen. Vroeger werden deze kosten volledig gedragen door de verzekeringsondernemingen. De FSMA is belast met de berekening en de inning van deze bijdrage. De FSMA stort de ontvangen bijdragen volledig door aan de Ombudsman van de Verzekeringen.