search_api_autocomplete
Home
77.

Welke jaarlijkse bijdrage moet ik als tussenpersoon betalen voor het toezicht van de FSMA?

Individuele inschrijvingen

Elke sector die onder toezicht staat van de FSMA draagt een percentage van de totale te financieren werkingskosten van de FSMA.

Dit bedrag wordt omgeslagen over de in de sector ingeschreven, geregistreerde of vergunde personen.

De tussenpersonen betalen een jaarlijkse bijdrage die bestaat uit:

  • een basisbedrag dat door elke tussenpersoon verschuldigd is,
  • een bijkomend bedrag van 20 % van het basisbedrag dat verschuldigd is :
    • voor kredietbemiddelaars en (her)verzekeringstussenpersonen : per verantwoordelijke voor de distributie ("VVD");
    • voor bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten : per effectieve leider;
  • een bijkomend bedrag van 15 % van het basisbedrag dat verschuldigd is per persoon in contact met het publiek ("PCP");
  • een bijdrage in de algemene werkingskosten van de FSMA.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage voor het boekjaar wordt berekend op basis van de toestand op 1 januari van dat boekjaar. De tussenpersoon krijgt hiervoor een uitnodiging tot betaling toegestuurd. De eerste bijdrage is dus in principe verschuldigd voor het boekjaar volgend op de inschrijving van de tussenpersoon. Voor kredietbemiddelaars werd deze bijdrage voor het eerst aangerekend op basis van de toestand op 1 januari 2018.

Er is geen proportionele berekening wanneer een tussenpersoon bijvoorbeeld in maart van het boekjaar aan zijn inschrijving verzaakt.

De jaarlijkse vergoeding is verschuldigd per inschrijving. Als u voor meerdere bemiddelingsactiviteiten ingeschreven bent, moet u meerdere jaarlijkse vergoedingen betalen.

De tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aantal VVD en PCP.

Jaarlijkse bijdrage aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking ("CFI")

De tussenpersonen die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende antiwitwas zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de CFI. De FSMA int deze bijdrage op hetzelfde moment als de jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de FSMA en stort ze door aan de CFI.

Deze kosten zijn bepaald in het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de CFI.

Bijdrage door de verzekeringstussenpersoon aan de Ombudsdienst Verzekeringen

Sinds 2015 dragen de verzekeringstussenpersonen gedeeltelijk bij aan de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen. Het betreft namelijk het budget nodig voor de behandeling van de klachten over verzekeringstussenpersonen. Tot nu toe werden deze kosten volledig gedragen door de verzekeringsondernemingen. De FSMA is belast met de berekening en de inning van deze bijdrage. De FSMA stort de ontvangen bijdragen volledig door aan de Ombudsdienst Verzekeringen.

 

Collectieve inschrijvingen

In geval van collectieve inschrijving is de maximale som van de jaarlijkse bijdragen van de tussenpersonen voor wie de centrale instelling een aanvraag tot collectieve inschrijving heeft ingediend, bij koninklijk besluit bepaald. Ze wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze maximaal 205.439 EUR per bemiddelingsactiviteit.