search_api_autocomplete
282.

Welke jaarlijkse bijdrage moeten verzekeringsondernemingen betalen voor het toezicht van de FSMA

Iedere sector die onder toezicht staat van de FSMA draagt een percentage van de totale te financieren werkingskosten van de FSMA.

Dit bedrag wordt omgeslagen over de in de sector ingeschreven, geregistreerde of vergunde personen.

Bijdrage als verzekeringsonderneming voor de activiteit van directe distributie

De in België gevestigde verzekeringsondernemingen (Belgische verzekeringsondernemingen en Belgische bijkantoren van in EER landen gevestigde verzekeringsondernemingen) die aan directe distributie van hun producten doen via hun personeel, moeten jaarlijks bijdragen in de werkingskosten van de FSMA in functie van het aantal verantwoordelijken voor de distributie (“VVD”) en in functie van het aantal personen in contact met publiek (“PCP”).

De verzekeringsondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aantal VVD en PCP.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van het aantal VVD en PCP dat de verzekeringsonderneming tewerkstelt op 1 januari van het betrokken boekjaar.

De maximale jaarlijkse bijdrage is bij Koninklijk besluit bepaald. Ze wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze maximaal 210.694 euro.

Bijdrage voor de activiteit van tussenpersoon

Verzekeringsondernemingen die de activiteit van verzekeringstussenpersoon uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen of in het register van de herverzekeringstussenpersonen. Zij betalen dan ook een bijdrage als tussenpersoon.

De bijdrage wordt berekend aan de hand van :

  • een basisbedrag per inschrijving in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen of in het register van de herverzekeringstussenpersonen,
  • per verantwoordelijke voor de distributie ("VVD"), een bedrag van 20% van het voornoemde basisbedrag,
  • per persoon in contact met het publiek ("PCP"), een bedrag van 15% van het voornoemde basisbedrag,
  • een bijdrage voor rekening van de antiwitwascel (CFI), per verzekeringsmakelaar die levensverzekeringen verkoopt,
  • een bijdrage voor rekening van de Ombudsdienst Verzekeringen,
  • een bijdrage in de algemene werkingskosten van de FSMA, verschuldigd door alle personen en entiteiten onder toezicht van de FSMA en berekend volgens de grootte van het kantoor.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van de toestand op 1 januari van het betrokken boekjaar.