search_api_autocomplete
124.

Welke maatregelen kan de FSMA nemen tegen tussenpersonen?

Als de FSMA vaststelt dat een tussenpersoon de inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft, kan zij:

  1. zijn inschrijving schrappen. De schrapping wordt voorafgegaan door een aanmaning waarin de tekortkomingen duidelijk worden geïdentificeerd en aan de tussenpersoon een termijn wordt gegeven om er een oplossing aan te bieden. De FSMA kan gedurende die termijn de inschrijving van de tussenpersoon schorsen (dit is de activiteit van de tussenpersoon tijdelijk geheel of gedeeltelijk verbieden);
  2. een administratieve geldboete opleggen (via de sanctiecommissie van de FSMA).

Wanneer de FOD Economie vaststelt dat een kredietbemiddelaar de wetgeving over de kredietreglementering niet naleeft, kan hij de FSMA vragen om de inschrijving te schrappen.