search_api_autocomplete
98.

Wie houdt toezicht op mijn activiteit als kredietgever?

De FSMA houdt toezicht op de toegang tot het beroep. Zij behandelt aanvragen tot vergunning als kredietgever. Ze gaat na of de vergunde kredietgevers zich blijvend aan de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden houden.

De FOD Economie houdt toezicht op de wetgeving over de kredietreglementering waaraan kredietbemiddelaars en kredietgevers zich moeten houden (o.m. wat betreft reclame, informatieverstrekking, adviesplicht etc.). De FOD Economie keurt ook de modelkredietovereenkomsten van de kredietgevers goed.