search_api_autocomplete
86.

Wie houdt toezicht op mijn activiteit als tussenpersoon?

De FSMA houdt toezicht op de toegang tot het beroep. Zij behandelt aanvragen tot inschrijving als tussenpersoon. Ze gaat na of ingeschreven tussenpersonen zich blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden houden.

De FSMA ziet er bovendien op toe dat de verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten de reglementering over de distributie van bank- en verzekeringsproducten naleven (o.m. wat betreft reclame, informatieverstrekking, adviesplicht etc.).

De FOD Economie ziet erop toe dat de kredietbemiddelaars en kredietgevers de wetgeving over de kredietreglementering  naleven (o.m. wat betreft reclame, informatieverstrekking, adviesplicht etc.).