search_api_autocomplete
323.

Wie moet zich inschrijven als nevenverzekeringstussenpersoon?

Alle tussenpersonen die hun woonplaats (natuurlijke personen) of statutaire zetel (rechtspersonen) in België hebben en er verzekeringsdistributie als nevenactiviteit uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register van de FSMA.

De nevenverzekeringstussenpersonen met woonplaats of statutaire zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte die in België aan verzekeringsdistributie willen doen, moeten zich eveneens inschrijven in het register van de FSMA. Nevenverzekeringstussenpersonen gevestigd in een andere Europese Economische Ruimte dan België moeten zich inschrijven in het register van hun lidstaat van herkomst.

Om na te gaan of u moet ingeschreven zijn als nevenverzekeringstussenpersoon, moet u zich volgende vier vragen stellen:

 • Is de activiteit die ik uitoefen naast mijn hoofdactiviteit, verzekeringsdistributie?
 • Bestaat mijn hoofdactiviteit uit de verkoop van goederen en de levering van diensten van niet-financiële aard (zoals bijvoorbeeld reizen, telefoons, fietsen of auto’s)?
 • Bied ik als aanvulling op deze goederen en diensten bepaalde verzekeringsproducten aan?
 • Indien ja, moet ik daarvoor ingeschreven zijn in het register?

 

Is de activiteit die ik uitoefen naast mijn hoofdactiviteit, verzekeringsdistributie?

Is verzekeringsdistributie: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. Daaronder is inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten.

Is geen verzekeringsdistributie:

 • Werkzaamheden bestaande uit incidentele informatieverstrekking in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, mits het doel van deze werkzaamheden niet bestaat in het assisteren van de cliënt bij de sluiting of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, in het beroepshalve verrichten van schadebeheer voor een verzekeringsonderneming of in schaderegeling en schade-expertise;
 • Het beheer door overheidsinstanties of consumentenorganisaties van websites die niet gericht zijn op het sluiten van een overeenkomst, maar louter verzekeringsproducten vergelijken die op de markt beschikbaar zijn;
 • Werkzaamheden bestaande uit informatieverstrekking over verzekeringsproducten of over een verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming aan potentiële verzekeringnemers, mits het doel van deze werkzaamheden niet bestaat in het assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst;
 • Werkzaamheden bestaande uit gegevens- en informatieverstrekking over potentiële verzekeringnemers aan verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen, mits het doel van deze werkzaamheden niet bestaat in het assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst.

 

De nevenactiviteit die ik wil uitoefenen is verzekeringsdistributie. Moet ik ingeschreven worden in het register of kan ik beroep doen op een vrijstelling?

Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, moet u zich niet inschrijven bij de FSMA. Met name wanneer u verzekeringen verdeelt die welbepaalde risico’s dekken en de premie lager is dan een bepaald bedrag.

 

I. De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt:

 1. het risico van defect, verlies of beschadiging van dit goed; of
 2. het niet-gebruik van deze dienst; of
 3. het risico van beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s die verbonden zijn aan een reis.

II. De premie blijft beneden de drempel:

 1. het bedrag van de premie voor de verzekering, is niet hoger dan 200 euro. We kijken naar het bedrag van de premie, op jaarbasis pro rata berekend, taksen niet inbegrepen;
 2. in uw hoofdactiviteit biedt u een dienst aan waarvan de duurtijd niet langer is dan 3 maanden. U biedt een verzekering aan in aanvulling van deze dienst, waarvan de dekking voldoet aan punt I. In dit geval moet de premie niet pro rata op jaarbasis worden bekeken. Het bedrag van de premie per persoon mag ook niet hoger zijn dan 200 euro.