search_api_autocomplete
Home

Alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

Als alternatief voor de klassieke spaarproducten worden er aan het grote publiek hoe langer hoe meer beleggingsproducten aangeboden in uiteenlopende goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, enz. die hoge rendementen in het vooruitzicht stellen. Wees echter uiterst voorzichtig ... want ook al wekt het beleggen van uw spaargeld in fysieke goederen vertrouwen, in de praktijk blijkt het helaas vaak om bedrog en zwendel te gaan!

Waakzaamheid is dus geboden !

Handelsactiviteiten in fysieke goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, kunstvoorwerpen, wijn, gebouwen, enz. worden niet gecontroleerd door de FSMA. Maar als fysieke goederen aan het publiek worden aangeboden in de vorm van instrumenten waarmee een belegging van het financiële type wordt verricht, is het mogelijk dat die ‘alternatieve’ beleggingsproducten wel in het toepassingsgebied vallen van de financiële reglementering die door de FSMA wordt gehandhaafd (met name de prospectuswet). In dat geval mogen die goederen niet onder om het even welke voorwaarden worden aangeboden aan het publiek.

Als belegger moet u dubbel zo voorzichtig zijn. Laat u niet misleiden door het valse gevoel van veiligheid dat een materiële belegging kan geven en hou voor ogen dat u nooit een hoog rendement kan behalen zonder veel risico te lopen. Wie anders beweert liegt of verbergt wellicht oplichterij.

Hieronder vindt u meer informatie over dit soort aanbiedingen van alternatieve beleggingsproducten. Als u wilt nagaan of een aanbieding onder het toezicht van de FSMA valt, aarzel niet ons te contacteren via het elektronische contactformulier.

1.         Hoe geraakt een belegger betrokken bij die zwendel?

Kandidaat-beleggers worden meestal ongevraagd gecontacteerd (via ‘cold calling’ of e-mail) door een persoon of een onderneming die hun voorstelt om te beleggen in een actief dat een alternatief biedt voor de traditionele beleggingsproducten. Kandidaat-beleggers worden soms ook gelokt door reclame die via internet wordt verspreid.

Het voorgestelde actief wordt dus aangeprezen als een alternatief om kapitaal in te beleggen dat een hoog rendement oplevert. Zo wordt evenwel een vertekend beeld gegeven aangezien de risico’s op verlies niet of te weinig worden toegelicht.

Bovendien zijn zowel de markt als de gehanteerde prijzen vaak ondoorzichtig en is het bijzonder moeilijk voor de kandidaat-beleggers om na te gaan of ze de juiste prijs betalen voor hun belegging.

Vaak stelt de onderneming voor om de goederen te bewaren in een opslagplaats in het buitenland. In dat geval kunnen de beleggers nauwelijks achterhalen of het goed wel degelijk werd geleverd.

2.         Met welke problemen worden slachtoffers van deze oplichterij geconfronteerd?

Er zijn verschillende klachten van beleggers die menen benadeeld te zijn door dergelijke aanbiedingen. Hieronder overlopen we een aantal van hun klachten:

 • het goed werd gekocht tegen een prijs ver boven de marktprijs, de waarde van het gekochte goed werd dus verkeerd voorgesteld;
 • het blijkt onmogelijk om het gekochte goed door te verkopen;
 • de onderneming geeft geen teken van leven meer zodat de belegger de gekochte goederen (voor zover er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden, wat niet altijd zeker is) of zijn inleg nooit meer terugziet;
 • tot slot gaan vele ondernemingen die actief zijn in die sector snel failliet of worden zij in vereffening gesteld. Ook dan maakt een belegger nauwelijks nog kans om zijn geld te recupereren.

3.         Slachtoffer? Wat nu?

Denkt u het slachtoffer te zijn geworden van een frauduleuze beleggingsaanbieding? Aarzel niet ons te contacteren via het elektronische contactformulier. Wij zullen dan nagaan of de aanbieding indruist tegen de wetgeving waarop wij toezien. Zo ja, zullen wij de nodige maatregelen treffen (publiceren van een waarschuwing, opleggen van een geldboete ...).

Om te trachten uw inleg te recupereren, dient u eveneens klacht in te dienen bij het gerecht aangezien dat de instantie is die daarvoor bevoegd is. De FSMA mag immers geen individuele klachten behandelen. Wij zullen u echter zo goed mogelijk oriënteren om die stappen te ondernemen.

4.         Raad voor beleggers

Als belegger moet u dus dubbel zo voorzichtig zijn. Ook hier geldt de onderstaande raad die de FSMA doorgaans geeft:

 • wees op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Oplichters schermen vaak van meet af aan met aanzienlijke winstcijfers ... tot de dag waarop de belegger zijn inleg terugvraagt;
 • controleer steeds de identiteit van de onderneming (haar identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een onderneming als u ze niet duidelijk kan identificeren. Wees ook op uw hoede als de onderneming nog niet lang bestaat;
 • neem de informatie die een onderneming verstrekt niet zonder meer voor waarheid aan: let vooral op voor zogenaamde verzekeringen die gekoppeld zijn aan uw beleggingen of voor beloften van wederinkoop/doorverkoop die op een kapitaalwaarborg lijken: als het aanbod frauduleus is, is de beloofde verzekering of de beloofde wederinkoop/doorverkoop dat ongetwijfeld ook;
 • eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner. Beleg nooit als u niet perfect begrijpt wat het voorstel precies inhoudt. Lees de documentatie die u krijgt helemaal door, ook de kleine lettertjes. Vaak wijken die sterk af van wat u tijdens het verkoopgesprek werd voorgespiegeld.
 • blijf waakzaam als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd (‘cold calling’), m.a.w. als u daar niet zelf vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk. Vertrouw evenmin opdringerige verkopers die erop aandringen om snel te tekenen.
 • raadpleeg de waarschuwingen die gepubliceerd worden op de website van de FSMA en op de website van de andere buitenlandse toezichthouders of van IOSCO(link is external).

Opgelet: het is niet omdat de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een onderneming, dat zij wel degelijk een geldige vergunning heeft. Zoals gezegd vallen dergelijke aanbiedingen niet steeds onder het toezicht van de financiële autoriteiten. Bovendien, ook al tracht de FSMA de waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, valt niet uit te sluiten dat zij nog geen weet heeft van de onregelmatige activiteiten van een onderneming op de Belgische markt, te meer daar die ondernemingen hun naam geregeld veranderen;

 • denk erom de onderneming ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u zo getuigenissen van personen die al door haar benaderd werden. Blijf wel alert want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door de onderneming zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de beleggers te winnen.

5.       Nog een stap verder ...

Als u bijkomende informatie wenst over de wettelijke regeling die vermoedelijk van toepassing is op dergelijke aanbiedingen van alternatieve beleggingsproducten, raden wij u aan om mededeling van 13 november 2014 te lezen die gericht is aan ondernemingen die beleggingen in roerende of onroerende goederen commercialiseren. Als u nog vragen hebt, kan u ons die altijd stellen via het elektronische contactformulier.