search_api_autocomplete

Emittenten onder toezicht

Deze onofficiële lijst bevat de namen van de emittenten waarvan effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België de lidstaat van herkomst is in het kader van hun verplichtingen inzake periodieke en bepaalde doorlopende informatie (koninklijk besluit van 14 november 2007). 

België is in deze materie de lidstaat van herkomst voor: 

  1. emittenten met statutaire zetel in België die aandelen hebben uitgegeven, dan wel schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan 1.000 euro;
  2. emittenten met statutaire zetel in een derde land die aandelen hebben uitgegeven, dan wel schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan 1.000 euro, en waarvoor België de lidstaat van herkomst is; 
  3. emittenten van andere dan de bovenvermelde effecten die België als lidstaat van herkomst hebben gekozen (ongeacht waar zij hun statutaire zetel hebben).

De emittenten onder 2° en onder 3° worden opgenomen voor zover zij hun keuze voor België als lidstaat van herkomst aan de FSMA ter kennis hebben gebracht.

De FSMA wijst erop dat het koninklijk besluit van 14 november 2007 niet in dezelfde mate van toepassing is op al de emittenten waarvan de namen in de lijst zijn opgenomen.