search_api_autocomplete

Emittenten onder toezicht en overzicht van het totaal aantal uitgegeven stemrechten

Deze onofficiële lijst bevat de namen van de vennootschappen waarvan aandelen of certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België de lidstaat van herkomst is in het kader van de wetgeving op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007 en koninklijk besluit van 14 februari 2008).

België is in deze materie de lidstaat van herkomst voor:

  1. emittenten met statutaire zetel in België;
  2. emittenten met statutaire zetel in een derde land waarvoor België de lidstaat van herkomst is.


De emittenten onder 2° worden opgenomen in deze lijst voor zover zij hun keuze voor België als lidstaat van herkomst aan de FSMA ter kennis hebben gebracht.

De lijst bevat eveneens het identificatienummer dat de FSMA voor elke emittent onder toezicht hanteert.

De lijst bevat tenslotte het totaal aantal uitgegeven stemrechten. Dit gegeven vloeit rechtstreeks voort uit de informatie die door de emittent, conform de wet van 2 mei 2007, aan de FSMA werd overgemaakt. De emittent is aldus alleen verantwoordelijk voor de getrouwheid van dit gegeven.