search_api_autocomplete

2. Informatieverstrekking aan uw cliënten

 • 2.1 Aan welke voorwaarden moet de informatie aan uw cliënten beantwoorden?

  Alle informatie, inclusief publicitaire mededelingen, die u als crowdfundingdienstverlener verstrekt aan uw cliënten over

  • uzelf,
  • de kosten, financiële risico's en lasten in verband met crowdfundingdiensten of beleggingen,
  • de criteria voor de selectie van crowdfundingprojecten, en
  • de aard van uw crowdfundingdiensten en de daaraan verbonden risico's

  moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

  U moet deze informatie verstrekken aan uw cliënten voordat zij een crowdfundingtransactie aangaan.

 • 2.2 Welke minimuminformatie moet u vooraf aan uw cliënten meedelen?

  Naast de informatie die voorzien is op het blad met essentiële beleggingsinformatie moet u uw cliënten volgende informatie meedelen:

  • informatie over uzelf,
  • informatie over de kosten, financiële risico's en lasten in verband met crowdfundingdiensten of beleggingen,
  • informatie over de criteria voor de selectie van crowdfundingprojecten,
  • informatie over de aard van uw crowdfundingdiensten en de daaraan verbonden risico's;
  • dat uw crowdfundingdiensten niet onder een depositogarantiestelsel vallen;
  • dat via uw crowdfundingplatform verworven effecten of voor crowdfunding toegelaten instrumenten niet onder het beleggerscompensatiestelsel vallen;
  • de bedenktijd voor niet-ervaren beleggers. Zodra een crowdfundingaanbod plaatsvindt, verstrekt u deze bedenktijd op een prominente plek van de drager (waaronder op elke mobiele applicatie en webpagina waarop een dergelijk aanbod zich bevindt);
  • indien u kredietscores toepast op crowdfundingprojecten of de prijs voor crowdfunding­aanbiedingen op uw crowdfundingplatform voorstelt, moet u een beschrijving beschikbaar stellen van de methode die is gebruikt voor de berekening van die kredietscores of prijzen. Indien de berekening gebaseerd is op niet-gecontroleerde rekeningen, vermeldt u dat duidelijk in de beschrijving van de methode.

  Deze informatie moet voor alle cliënten beschikbaar staan op een duidelijk aangewezen en gemakkelijk toegankelijk deel van de website van het crowdfundingplatform.

  Bent u een crowdfundingdienstverleners die de verstrekking van leningen faciliteert, dan gelden voor u ook volgende informatieverplichtingen:

  1. U moet elk jaar de verzuimgraad openbaar maken van de crowdfundingprojecten die gedurende ten minste de afgelopen 36 maanden op uw crowdfundingplatform zijn aangeboden, en
  2. U moet een verklaring betreffende de resultaten publiceren binnen vier maanden na het einde van elk boekjaar, met vermelding, indien van toepassing, van de volgende gegevens:
   1. de verwachte en de werkelijke verzuimgraad van alle door u gefaciliteerde leningen per risicocategorie en met verwijzing naar de in het kader voor risicobeheer opgenomen risicocategorieën
   2. een samenvatting van de bij de bepaling van de verwachte verzuimgraad gehanteerde uitgangspunten en
   3. indien u een streefpercentage heeft aangeboden in verband met het individuele portefeuillebeheer van leningen, het daadwerkelijk Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
    Voorbeeld:
    U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
    .

  Indien van toepassing, maakt u bovenstaande verzuimgraden bekend op een prominente plek op uw website.

 • 2.3 Wat houdt de precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers in?

  Voor niet-ervaren aspirant beleggers moet u een precontractuele bedenktijd voorzien. Tijdens die periode kan hij zijn aanbod om te beleggen of zijn blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod te allen tijde intrekken.

  Deze intrekking kan gebeuren zonder opgave van redenen en zonder dat de niet-ervaren aspirant-belegger daarvan enig nadeel ondervindt.

  De precontractuele bedenktijd begint op het ogenblik waarop de niet-ervaren aspirant-belegger zijn aanbod om te beleggen doet of blijk geeft van belangstelling.

  De bedenktijd verstrijkt na vier kalenderdagen.

  U houdt dan ook bij welke beleggingsaanbiedingen en blijken van belangstelling u ontvangt, alsook het tijdstip waarop u deze ontvangt.

  U verstrekt de niet-ervaren aspirant-belegger tijdig juiste en duidelijke informatie over de bedenktijd en over hoe hij zijn aanbod om te beleggen of blijk van belangstelling kan herroepen. De informatie moet zeker op de volgende momenten gegeven worden:

  1. onmiddellijk voordat de niet-ervaren aspirant-belegger zijn aanbod om te beleggen of blijk van belangstelling kan meedelen, stelt u hem in kennis van:
   1. het feit dat er voor het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling een bedenktijd geldt,
   2. de duur van de bedenktijd,
   3. de wijzen van herroeping van het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling;
  1. onmiddellijk na ontvangst van het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling deelt u de niet-ervaren aspirant-belegger via uw crowdfundingplatform mee dat de bedenktijd is ingegaan.

  In het geval van individueel portefeuillebeheer van leningen gelden deze verplichtingen alleen voor het initiële beleggingsmandaat dat de niet- Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van de MiFID-regelgeving of elke natuurlijke of rechtspersoon die de goedkeuring heeft van de crowdfundingdienstverlener om als ervaren belegger te worden behandeld. geeft en niet voor de beleggingen in specifieke leningen die uit hoofde van dat mandaat zijn gedaan.