search_api_autocomplete
Home

3. Vanaf wanneer moet er kennis worden gegeven van verrichtingen in effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden?

De verplichting tot kennisgeving van verrichtingen in de effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden, die voortvloeit uit artikel 12 van het overnamebesluit, loopt in beginsel vanaf de dag van het persbericht dat wordt gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 1.

Om potentiële kennisgevers erover in te lichten voor welke vennootschappen dergelijke kennisgevingen moeten worden gedaan, publiceert de FSMA op haar website een overzicht van de lopende overnamebiedingen. In dat overzicht worden zowel de gevallen opgenomen waarvoor een potentiële bieder een intentie tot het lanceren van een bod heeft openbaar gemaakt als de gevallen waarvoor formeel een dossier bij de FSMA werd ingediend.