search_api_autocomplete

4. Wanneer word je als melder beschermd?

  • De Wet Integriteitsschendingen voorziet in de bescherming van melders die aan de volgende voorwaarden voldoen:
    • zij hadden een gegronde reden om aan te nemen dat de gemelde informatie over de integriteitsschendingen op het moment van de melding juist was, en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van de Wet Integriteitsschendingen viel; en
    • zij hebben intern een melding gedaan in overeenstemming met de Wet Integriteitsschendingen[1].
  • Een melder zal zijn bescherming niet verliezen om de enkele reden dat zijn te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden. (zie verder ook 'Welke bescherming geniet je?').
  • Als melder word je vanaf je melding beschermd tegen represailles op voorwaarde dat de melding ontvankelijk is (zie hieromtrent ook 'Wat kan je melden?'). Melders (die contactgegevens hebben achtergelaten) zullen door de dienst Interne Audit[2] schriftelijk ingelicht worden over de aanvang van hun bescherming.
  • Let wel op, als melder kan je je bescherming verliezen indien uit het onderzoek blijkt dat je (i) zelf betrokken was bij de vastgestelde integriteitsschending, of (ii) bewust onjuiste informatie hebt gemeld. Indien de bescherming van de melder om één van deze redenen wordt opgeheven, zal de dienst Interne Audit hem hiervan schriftelijk inlichten[3].
 

[1]     Als melder word je bovendien ook beschermd in geval van een externe melding (zie hierover 'Externe meldingen') en in geval van een openbaarmaking in overeenstemming met de Wet Integriteitsschendingen.

[2]     De dienst Interne Audit beheert het interne meldingskanaal van de FSMA. Zie hieromtrent tevens 'Hoe kan je melden en hoe verloopt de procedure?'.

[3]     Indien de melder contactgegevens heeft achtergelaten.