search_api_autocomplete
Home

6. Mag er reclame worden gemaakt in het kader van de aanbieding aan het publiek?

Principes

Reclame voor een aanbieding aan het publiek moet verplicht een specifiek wettelijk kader naleven. In de mededeling FSMA_2021_09 vindt u de toelichting over de geldende reglementering, alsook vragen en antwoorden (Q&A’s) die de goede praktijken weergeven die kunnen bijdragen tot een correcte naleving van de inhoudelijke reclamevereisten.

De term ‘reclame’ is heel ruim. Hij omvat elke mededeling die betrekking heeft op een specifieke aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en er specifiek toe strekt de mogelijke inschrijving op beleggingsinstrumenten of verwerving ervan te promoten, ongeacht het kanaal waarlangs of de wijze waarop deze mededeling wordt verspreid.

Reclame moet aan een aantal beginselen voldoen. Zo mag zij bijvoorbeeld niet onjuist of misleidend zijn, en moet zij een evenwichtige voorstelling geven van de voordelen en de risico’s van het betrokken financieel product.

Controle door de FSMA

Reclame die verspreid wordt door emittenten wordt gecontroleerd door de FSMA.

Als voor de betrokken financiële instrumenten een prospectusplicht geldt, wordt deze controle a priori verricht. Dat betekent dat er geen reclame mag worden verspreid vóór de FSMA ze heeft onderzocht en goedgekeurd. Zo moet de reclame die verspreid wordt, volledig identiek zijn aan de versie die is goedgekeurd door de FSMA.

Zodra het reclameontwerp volgens de regels is voorgelegd aan de FSMA, beschikt zij over vijf werkdagen om het te onderzoeken en haar eventuele opmerkingen mee te delen aan de emittent. Emittenten worden dus verzocht om hun reclameontwerpen zo snel mogelijk voor te leggen, en ten minste vijf werkdagen vóór de vooropgestelde datum van verspreiding.

Als er voor de betrokken financiële producten geen prospectusplicht geldt, oefent de FSMA haar controle a posteriori uit, waarbij zij de voormelde basisbeginselen hanteert. Als zij vaststelt dat de reclame niet strookt met de reglementering, kan zij sancties opleggen (schorsing van de verspreiding van de reclame (al dan niet met openbaarmaking van de beslissing), boetes, ...).