search_api_autocomplete

C.4.2.7. Opgelet: verjaring !!

Indien u eventueel zou kiezen om uw pensioenreserves over te dragen (zie vraag C.4.2.3.) en u neemt hiervoor contact op met de vereffenaars van Apra Leven en uw ex-werkgever (vraag C.4.2.4.), dan begint op dat ogenblik de verjaringstermijn te lopen.

Wat is verjaring?

Verjaring betekent dat u na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om iets op te eisen. Meer informatie.

Vanaf het ogenblik dat u de overdracht van uw pensioenreserves vraagt (zie vraag C.4.2.4.), begint de verjaringstermijn te lopen.

De wetgeving werd in 2014 gewijzigd, waardoor de verjaringstermijn op vijf jaar werd gebracht. Deze verjaringstermijn van vijf jaar geldt als u op of na 29 juni 2014 de overdracht van uw pensioenreserves vraagt. U moet er dan voor zorgen dat uw ex-werkgever binnen deze termijn van vijf jaar de nodige fondsen stort aan uw nieuwe pensioeninstelling. Na het verstrijken van de termijn van vijf jaar is het niet meer mogelijk om zijn tussenkomst te eisen of hem voor de rechtbank te dagen om de storting toch te doen.

Bijvoorbeeld:

U vraagt op 1 februari 2016 aan de vereffenaars of uw ex-werkgever om uw pensioenreserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling. De verjaringstermijn zal aflopen op 1 februari 2021.

Als u de overdracht van uw pensioenreserves heeft gevraagd vóór 29 juni 2014, dan was de verjaringstermijn echter één jaar. Deze termijn is ondertussen verstreken.

Verjaringskwesties kunnen ingewikkeld zijn en verschillen naargelang uw persoonlijke situatie, waardoor het niet mogelijk is om in het kader van deze FAQ alle mogelijkheden te behandelen. Laat u zo nodig bijstaan door een deskundige adviseur, bijvoorbeeld een vakbond of een advocaat.

Wat moet u doen om te vermijden dat uw rechten zouden verjaren?

Als u merkt dat uw ex-werkgever de storting niet tijdig zal doen, dan moet u de verjaring stuiten. De stuiting van de verjaring heeft voor gevolg dat u uw rechten niet verliest doordat de verjaringstermijn opnieuw van vooraf aan begint te lopen. Het is belangrijk dat u de verjaring stuit nog vóór de verjaringstermijn verstrijkt.

Hoe moet u de verjaring stuiten?

Dit kan op verschillende manieren:

  • door uw ex-werkgever te vragen dat hij:
    • a) uitdrukkelijk en schriftelijk erkent dat hij - ondanks de betaling van de verzekeringspremies- ten aanzien van u nog aanvullende pensioenverplichtingen heeft of kan hebben en
    • b) ook uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt dat de omvang van die verplichtingen later kan worden bepaald.

      In dat geval begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen de dag na de erkenning van de schuld.
  • weigert de ex-werkgever om zijn aanvullende pensioenverplichtingen te erkennen of heeft hij binnen de nieuwe verjaringstermijn na de erkenning van de pensioenverplichtingen nog steeds niet of niet voldoende bij uw nieuwe pensioeninstelling gestort? Dan kan u de verjaring slechts stuiten door het indienen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. In dit geval wordt de verjaring gestuit tot het tijdstip waarop die rechtbank een definitieve beslissing heeft uitgesproken.

Het versturen van een (aangetekende) brief naar de (ex-)werkgever of het indienen van een klacht bij de FSMA (of een andere instantie) stuit de verjaring niet. Wanneer aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan kan een ingebrekestelling door een advocaat, gerechtsdeurwaarder of vakbondsafgevaardigde per aangetekende brief met ontvangstbewijs de verjaring eenmalig stuiten voor een nieuwe termijn van één jaar. Door middel van dergelijke buitengerechtelijke ingebrekestelling kan desgevallend de nuttige termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank met één jaar worden verlengd.

Wie kan de verjaring stuiten?

De FSMA of een andere officiële instantie kan in uw plaats de verjaring niet stuiten, u moet dat zelf doen. Een syndicale organisatie (vakbond) of een advocaat kan u hierbij helpen.