search_api_autocomplete
Home

D.4. Mag er reclame worden gemaakt voor alternatieve-financieringsdiensten?

Principes

Reclame maken voor alternatieve-financieringsdiensten die verstrekt worden aan niet-professionele cliënten mag, maar is strikt gereglementeerd. De FSMA licht in een circulaire de geldende reglementering toe die met name is vastgelegd in een koninklijk besluit.

De term ‘reclame’ is heel ruim. Hij omvat elke mededeling die er specifiek toe strekt de aankoop van een financieel product te promoten, ongeacht het kanaal waarlangs of de wijze waarop deze mededeling wordt verspreid. De reglementering geldt ook voor de ‘andere documenten en berichten’ die in ditzelfde kader worden verspreid.

Reclame moet aan een aantal beginselen voldoen. Zo mag zij bijvoorbeeld niet onjuist of misleidend zijn, en moet zij een evenwichtige voorstelling geven van de voordelen en de risico’s van het betrokken financieel product.

Anderzijds moet reclame de minimuminformatie bevatten als opgegeven in de reglementering (naam en type van het product, looptijd, voornaamste risico’s, verwijzing naar het prospectus, ...). Afhankelijk van de reclamedrager (e-mail, website, banner, Facebook, Twitter, ...) kunnen de basisregels enigszins worden aangepast.

Tot slot laat de reglementering toe om al reclame te maken vooraleer het prospectus is goedgekeurd (dit heet ‘premarketing’), maar enkel op voorwaarde dat er een ontwerpprospectus is ingediend bij de FSMA. Deze reclame moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA. Die is van oordeel dat zij enkel haar goedkeuring kan hechten aan reclame die beperkt blijft tot een aankondiging van de toekomstige aanbieding, aangezien alle andere informatie strijdig zou kunnen zijn met het prospectus dat in voorkomend geval achteraf wordt goedgekeurd.

Controle door de FSMA

Reclame die verspreid wordt door emittenten wordt gecontroleerd door de FSMA.

Als voor de betrokken financiële instrumenten een prospectusplicht geldt, wordt deze controle a priori verricht. Dat betekent dat er geen reclame mag worden verspreid vóór de FSMA ze heeft onderzocht en goedgekeurd (de FSMA heeft de procedure voor voorlegging en behandeling van reclame beschreven in een circulaire). Zo moet de reclame die verspreid wordt, volledig identiek zijn aan de versie die is goedgekeurd door de FSMA.

Zodra het reclameontwerp volgens de regels is voorgelegd aan de FSMA, beschikt zij over 5 werkdagen om het te onderzoeken en haar eventuele opmerkingen mee te delen aan de emittent. Emittenten worden dus verzocht om hun reclameontwerpen zo snel mogelijk voor te leggen, en ten minste 5 werkdagen vóór de vooropgestelde datum van verspreiding.

Als er voor de betrokken financiële producten geen prospectusplicht geldt, oefent de FSMA haar controle a posteriori uit, waarbij zij de voormelde basisbeginselen hanteert. Als zij vaststelt dat de reclame niet strookt met de reglementering, kan zij sancties opleggen (schorsing van de In de context van de Belgische crowdfundingwet is commercialisering het voorstellen van een beleggingsinstrument, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, om beleggers of potentiële beleggers aan te zetten om het te kopen of erop in te schrijven.
van het product, boetes, ...).