search_api_autocomplete

Een voorbeeld

Jan werkt sedert zijn 25ste bij dezelfde onderneming en werd daar van bij zijn aanwerving aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
van de onderneming waar hij werkt, bepaalt dat werknemers, voor wat de opbouw van hun Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
betreft, na 40 jaar dienst een volledige loopbaan hebben. Na 40 jaar dienst hebben de werknemers recht op een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
dat gelijk is aan het bedrag van het laatste jaarloon. Bij een kortere loopbaan wordt het kapitaal evenredig verminderd.
Jans aanvullend pensioenkapitaal wordt dus berekend op basis van de volgende formule (waarbij n het aantal dienstjaren en S het laatste jaarloon is): n/40 x S.

Wanneer Jan 40 jaar is, krijgt hij een interessante job aangeboden en besluit hij de onderneming te verlaten. Op dat ogenblik heeft Jan 15 loopbaanjaren op de teller en bedraagt zijn jaarloon 40.000 euro.

De De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
wordt berekend door het salaris en de loopbaan in te vullen in de pensioenformule:  

 n   x  S  =         15  x  40.000 euro   =   15.000 euro

                                                                                                                  40                     40

Wanneer Jan met pensioen gaat, zal hij dus eenmalig het bedrag van 15.000 euro uitbetaald krijgen.  Let wel: dit is alleen zo, wanneer hij zijn verworven reserve tot de pensioenleeftijd in het pensioenplan laat staan zonder wijziging van de pensioentoezegging en dus geen gebruik maakt van het recht om zijn reserve over te dragen.

Wanneer Jan beslist om zijn reserve over te dragen, zal het bedrag dat hij bij zijn pensionering ontvangt niet hetzelfde zijn.