search_api_autocomplete
Home

Hoe beoordeelt de FSMA of een voorgenomen verwerving van een deelneming de kandidaat-verwerver de mogelijkheid zou bieden invloed van betekenis op de bedrijfsvoering van de VVB uit te oefenen?

De FSMA let op volgende niet-uitputtende lijst van factoren:

(a) het bestaan van regelmatige transacties van betekenis tussen de kandidaat-aandeelhouder en de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
;

(b) de relatie van elke vennoot of aandeelhouder met de VVB;

(c) eventuele aanvullende rechten van de kandidaat-aandeelhouder op de VVB op grond van een gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten of andere oprichtingsdocumenten van de VVB;

(d) is de (kandidaat-)aandeelhouder lid van, of heeft hij een vertegenwoordiger of kan hij een vertegenwoordiger benoemen in het leidinggevend orgaan, het leidende orgaan in zijn toezichthoudende functie of een soortgelijk orgaan van de VVB?

(e) de algemene eigendomsstructuur van de VVB of van een moederonderneming van de VVB, waarbij met name wordt gelet op de vraag of de aandelen of deelnemingen en stemrechten verdeeld zijn over een groot aantal aandeelhouders of vennoten;

(f) het bestaan van relaties tussen de kandidaat-aandeelhouder en de bestaande aandeelhouders en een eventuele aandeelhoudersovereenkomst die de kandidaat-aandeelhouder in staat zou stellen om invloed van betekenis uit te oefenen;

(g) de positie van de kandidaat-aandeelhouder binnen de groepsstructuur van de VVB; en

(h) de mogelijkheid van de kandidaat-aandeelhouder om deel te nemen aan de operationele en financieel-strategische besluiten van de VVB.