MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

De FSMA kan uw gegevens delen:

 • met dienstverleners met wie zij werkt (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, het platform waarop de FSMA een beroep doet voor het beheer van de nieuwsbrieven, advocaten of andere dienstverleners die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de FSMA). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten;
 • in de gevallen bepaald in artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 (ook als de betrokken gegevens niet onder het in voornoemd artikel vermelde beroepsgeheim vallen):
  • ingeval de mededeling van dergelijke informatie wordt voorgeschreven of toegestaan door of krachtens die wet en de wetten die de opdrachten van de FSMA regelen (inclusief de gevallen bedoeld in artikel 75 van diezelfde wet);
  • tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;
  • voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij de gerechtelijke autoriteiten (met dien verstande dat de FSMA, in een dergelijk geval, haar beslissing om bij de gerechtelijke overheden aangifte te doen van strafrechtelijke misdrijven, openbaar kan maken);
  • in het kader van administratieve of gerechtelijke beroepsprocedures tegen de handelingen of beslissingen van de FSMA en in elk ander rechtsgeding waarbij de FSMA partij is;
  • in beknopte of geaggregeerde vorm, zodat u niet kan worden geïdentificeerd.

In het geval van persoonsgegevens die haar werden verstrekt door een klokkenluider, kan de FSMA deze gegevens slechts aan een derde overmaken onder de voorwaarden van haar reglement tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 september 2017 (zie voor meer informatie https://www.fsma.be/nl/faq/contactpunt-klokkenluiders).