Privacybeleid van de FSMA

PDF-versie

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook “de FSMA” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat zij de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de FSMA worden verwerkt, de doeleinden en de grondslag van die verwerking, de bewaartermijnen van de gegevens, het delen van die gegevens met derden, uw rechten met betrekking tot die gegevens en de door de FSMA genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

  Dit privacybeleid is van toepassing op de opdrachten en diensten van de FSMA, op de website www.fsma.be (inclusief de digitale loketten) en op alle andere websites onder de domeinnaam “.fsma.be” (hierna “de website”).

  Het is niet van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die onder een specifiek privacybeleid vallen, zoals dat van Wikifin en van de FSMA-jobsite.

  Dit privacybeleid moet worden samengelezen met ons cookiebeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het cookiebeleid.

  Doelstelling van dit beleid is u te informeren over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door de FSMA, conform de informatieverstrekkingsverplichting die, krachtens de AVG, op haar rust. Te noteren valt dat de AVG in bepaalde uitzonderingen op die verplichting voorziet. Die betreffen in het bijzonder de gevallen waarin uw gegevens van een derde zijn verkregen en (i) die gegevens, op grond van ons beroepsgeheim, vertrouwelijk moeten blijven, (ii) het verkrijgen of verstrekken van die gegevens expliciet is voorgeschreven door een voor de FSMA geldende wet die in passende maatregelen voorziet om uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, of (iii) het verstrekken van informatie de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking ervan onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen.

  Bovendien gelden voor de FSMA specifieke uitzonderingen op de informatieverplichting in de gevallen als bedoeld in de artikelen 46bis en 46ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna “de wet van 2 augustus 2002”). Dit is met name het geval wanneer de FSMA optreedt (i) in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 87quinquies van de wet van 2 augustus 2002 (“mystery shopping”), wanneer die gegevens bij de betrokkene zijn verkregen, (ii) in het kader van de procedures voor het opleggen van administratieve geldboetes in de materies als bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 en de procedures voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes als bedoeld in artikel 59 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, of (iii) in de hoedanigheid van administratieve overheid in de zin van artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

  De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“Data Protection Officer” of “DPO”) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  1. Door uzelf verstrekte gegevens

  Wij verwerken in eerste instantie de gegevens die u ons heeft verstrekt:

  • in het kader van onze opdrachten van algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag: het gaat hierbij, onder andere, om de persoonsgegevens die u ons verstrekt (op welke wijze ook, inclusief via de digitale loketten) in het kader van een aanvraag tot registratie, erkenning of vergunning, van ons toezicht op de voorwaarden voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit, van ons toezicht op de naleving van de gedragsregels, de productregels en de regels inzake marktpraktijken, van een aanvraag tot goedkeuring van een document, van ons toezicht op de naleving van de wetgeving op de aanvullende pensioenen en van onze uitoefening van het secretariaat van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren.

  Het gaat hierbij ook om:

  -     de gegevens die u ons heeft verstrekt als klokkenluider (inclusief via de applicatie www.whistleblowing.fsma.be/nl), zoals uw contactgegevens en andere gegevens (tenzij u opteert voor een anonieme melding en u effectief niet kan worden geïdentificeerd);

  -     de gegevens die u ons heeft verstrekt naar aanleiding van een verzoek om ons alle informatie te verstrekken die nodig is, met name om te verifiëren of een verrichting of een activiteit wordt beoogd door de wetten en reglementen waarvan de toepassing onder ons toezicht valt, om onze wettelijke opdrachten uit te oefenen, om de ontwikkelingen op Belgisch, Europees en internationaal niveau in de betrokken domeinen op te volgen, en om de oriëntaties van ons toezichtsbeleid ter zake te bepalen (artikel 78 van de wet van 2 augustus 2002);

  • door een contactformulier op de website in te vullen (met name www.fsma.be/nl/contactformulier-consumenten, www.fsma.be/nl/contactformulier-professionelen en servicedesk@fsma.be): het gaat hierbij om gegevens zoals uw titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, of u al dan niet een ingezetene van België bent, en de aanvullende gegevens in uw vraag, opmerking, klacht of andere boodschap. In het contactformulier voor de professionelen vragen wij (indien van toepassing) ook de naam van uw vennootschap en uw FSMA- of ondernemingsnummer;
  • door in te schrijven op een nieuwsbrief: het gaat hierbij om gegevens zoals uw e-mailadres, voornaam en familienaam;
  • door deel te nemen aan een consultatie: het gaat hierbij om identificatiegegevens, uw functie en eventuele andere persoonsgegevens verstrekt in het kader van door de FSMA georganiseerde (openbare of beperkte) consultaties, voornamelijk over wetgevende projecten;
  • door een bestelformulier in te vullen (bijvoorbeeld om een exemplaar van ons jaarverslag of van een door ons gepubliceerde brochure te ontvangen, met name via www.fsma.be/nl/bestelformulier): het gaat hierbij om gegevens zoals uw titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, de naam van uw vennootschap, en adres (straat, nummer, postcode, plaats en land);
  • door een overeenkomst met ons te sluiten: het gaat hierbij om uw gegevens als natuurlijke persoon, zoals uw naam en e-mailadres, alsook alle andere gegevens die u ons verstrekt in het (pre)contractuele kader;
  • door ons te bezoeken: het gaat hierbij om gegevens die u moet invullen op de registratiefiche voor bezoekers (zoals uw naam, de naam van uw onderneming en uw kentekenplaat) en de beelden die door de veiligheidscamera’s in ons gebouw en onze parkeergarage worden geregistreerd.

  2. Van een derde verkregen gegevens

  Wij verwerken ook persoonsgegevens die van een derde zijn verkregen:

  • in het kader van onze opdrachten van algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag: het gaat hierbij, onder andere, om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt (op welke wijze ook, inclusief via de digitale loketten) door een derde (zoals de natuurlijke of rechtspersoon onder ons toezicht, bij wie u werkzaam bent of een functie uitoefent, klokkenluiders, andere nationale of buitenlandse autoriteiten, of iemand die een klacht indient of ons een vraag stelt) in het kader van een aanvraag tot registratie, erkenning of vergunning, van ons toezicht op de voorwaarden voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit, van ons toezicht op de naleving van de gedragsregels, de productregels en de regels inzake marktpraktijken, van een aanvraag tot goedkeuring van een document, van ons toezicht op de naleving van de wetgeving op de aanvullende pensioenen en van onze uitoefening van het secretariaat van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, of naar aanleiding van een verzoek om ons alle nodige informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 78 van de wet van 2 augustus 2002;
  • in het kader van een overeenkomst met een contracterende partij voor wie u werkzaam bent: het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres en andere gegevens zoals, in bepaalde gevallen, de referenties naar uw eerdere werkzaamheden, die ons worden verstrekt door de contracterende partij voor wie u werkzaam bent, en dit in het kader van precontractuele maatregelen of de dienstverlening aan de FSMA.

  3. Automatisch verkregen gegevens

  • via cookie providers: statistische gegevens die belangrijk zijn om de website te optimaliseren, worden geregistreerd via cookies. Cookies verzamelen gegevens over de toegang tot de website, de persoonlijke instellingen en het surfgedrag. Deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens het navigeren op de website. Meer informatie vindt u in het cookiebeleid;
  • via pixels of soortgelijke technologieën in onze nieuwsbrieven: deze maken het mogelijk te bepalen of berichten zijn geopend en links zijn aangeklikt, en dit uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van het mailingplatform Mailchimp dat wij voor de verzending van onze nieuwsbrieven gebruiken (https://mailchimp.com/legal/privacy/).
 • Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  De FSMA verzamelt, bewaart, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens:

  • voor de uitvoering van de opdrachten van algemeen belang die worden opgesomd in artikel 45, § 1, van de wet van 2 augustus 2002, of van andere opdrachten waarmee zij door andere bepalingen van nationaal of Europees recht is belast, en voor de uitvoering van het openbaar gezag dat aan de FSMA is toevertrouwd;
  • op basis van haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de verplichting tot archivering op grond van de archiefwet van 24 juni 1955;
  • op basis van uw toestemming, onverminderd de verwerkingen die overeenkomstig voornoemde rechtsgronden en doeleinden worden verricht:
   • om u in te schrijven als gebruiker van één van de digitale loketten op de website (tenzij uw inschrijving verplicht is);
   • om u eventueel te kunnen contacteren in het kader van een consultatie;
   • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen;
   • om te kunnen antwoorden op elke andere vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via de contactformulieren.
  • op basis van precontractuele maatregelen of de uitvoering van een overeenkomst die de FSMA met u of met de partij voor wie u werkzaam bent, heeft gesloten om alle informatie te verstrekken die nodig is om een beslissing te nemen over het sluiten van een overeenkomst of om met u te kunnen communiceren in het kader van de dienstverlening;
  • op basis van haar gerechtvaardigd belang:
   • voor het beheer van de bezoekers. Aan de hand van het aantal bij het onthaal ingevulde formulieren, bereiden wij ook anonieme statistieken over het aantal bezoekers voor;
   • om haar gebouw en haar parkeergarage te beveiligen;
   • om de website te evalueren, te beveiligen (inclusief tegen fraude), te verbeteren en te optimaliseren.
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  De FSMA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij ze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

  Meer in het bijzonder:

  • zullen de persoonsgegevens die de FSMA verwerkt voor de uitvoering van haar opdrachten van algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag dat aan haar is toevertrouwd, worden bewaard zolang u of de natuurlijke of rechtspersoon onder ons toezicht bij wie u werkzaam bent dan wel een functie uitoefent of heeft uitgeoefend, onder haar toezicht staat. Ook indien dat niet meer het geval is, kan de FSMA uw persoonsgegevens nog langer bewaren, bijvoorbeeld voor zover deze weer relevant zouden kunnen worden voor de uitoefening van haar toezicht of in het kader van mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen;
  • gelden, onverminderd de geldende bewaartermijnen voor voornoemde verwerkingen, de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die de FSMA ontvangt:
   • om u in te schrijven als gebruiker van één van de digitale loketten op de website: zolang u een account heeft voor de betrokken applicatie;
   • om u eventueel te kunnen contacteren in het kader van een consultatie: zolang het project waarover u wordt geraadpleegd, niet is afgesloten (hetzij door de definitieve aanname, hetzij door het definitief afvoeren ervan, met dien verstande dat een project niet als afgesloten wordt beschouwd zolang het wordt aangevochten);
   • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen: tot u zich uitschrijft;
   • om te kunnen antwoorden op elke andere vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via de contactformulieren: gedurende 2 jaar na onze laatste reactie;
   • in het (pre)contractuele kader: tijdens de duur van de overeenkomst en 10 jaar na het einde ervan. Als er geen overeenkomst wordt gesloten, zullen uw gegevens sneller worden verwijderd;
   • in het kader van uw bezoek: gedurende 30 dagen.

  Niettegenstaande het voorgaande is de FSMA onderworpen aan de archiefwet van 24 juni 1955 en worden bepaalde gegevens derhalve gedurende een langere periode bewaard, zoals voorzien door deze wet, voor archiveringsdoeleinden en mits gepaste waarborgen.

 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  De FSMA verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

  De FSMA kan uw gegevens delen:

  • met dienstverleners met wie zij werkt (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, het platform waarop de FSMA een beroep doet voor het beheer van de nieuwsbrieven, advocaten of andere dienstverleners die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de FSMA). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten;
  • in de gevallen bepaald in artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 (ook als de betrokken gegevens niet onder het in voornoemd artikel vermelde beroepsgeheim vallen):
   • ingeval de mededeling van dergelijke informatie wordt voorgeschreven of toegestaan door of krachtens die wet en de wetten die de opdrachten van de FSMA regelen (inclusief de gevallen bedoeld in artikel 75 van diezelfde wet);
   • tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;
   • voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij de gerechtelijke autoriteiten (met dien verstande dat de FSMA, in een dergelijk geval, haar beslissing om bij de gerechtelijke overheden aangifte te doen van strafrechtelijke misdrijven, openbaar kan maken);
   • in het kader van administratieve of gerechtelijke beroepsprocedures tegen de handelingen of beslissingen van de FSMA en in elk ander rechtsgeding waarbij de FSMA partij is;
   • in beknopte of geaggregeerde vorm, zodat u niet kan worden geïdentificeerd.

  In het geval van persoonsgegevens die haar werden verstrekt door een klokkenluider, kan de FSMA deze gegevens slechts aan een derde overmaken onder de voorwaarden van haar reglement tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 september 2017 (zie voor meer informatie https://www.fsma.be/nl/faq/contactpunt-klokkenluiders).

 • Verwerkt de FSMA uw persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte?

  De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de FSMA werken, uw persoonsgegevens buiten de EER (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) verwerken. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met haar afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG), of via een ander instrument dat passende waarborgen bevat.

  Het is mogelijk dat de FSMA, in het kader van haar opdrachten van algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, en binnen de grenzen van de artikelen 74 en 75 van de wet van 2 augustus 2002, persoonsgegevens uitwisselt met een financiële toezichthoudende autoriteit van een derde land buiten de EER in het kader van internationale samenwerking. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan:

  De FSMA zal persoonsgegevens alleen doorgeven wanneer zij toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven.

  Indien u hierover vragen heeft, kan u zich tot de FSMA wenden met een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de Data Protection Officer. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

  De FSMA neemt technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies, aantasting of wijziging, ongeoorloofde toegang of verspreiding, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, te voorkomen

  Krachtens artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 zijn de FSMA, de leden van haar organen en haar personeelsleden gebonden aan het beroepsgeheim en mogen zij de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen, niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit ook (onder voorbehoud evenwel van de in het antwoord op de vraag “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” van dit privacybeleid vermelde uitzonderingen).

  Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens voor haar verwerken, ook om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

  Onze website bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Bijgevolg bevelen wij u aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

 • Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

  U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

  De AVG voorziet in bepaalde uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in verband met uw recht op informatie zoals eerder vermeld in het antwoord op de vraag “Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?” Daarnaast zal u geen gebruik kunnen maken van het recht op informatie, toegang, rectificatie, kennisgeving van de uitoefening van bepaalde rechten aan de ontvangers van uw persoonsgegevens, en bezwaar in de gevallen als bedoeld in de artikelen 46bis en 46ter van de wet van 2 augustus 2002. Dit is met name het geval wanneer de FSMA optreedt:

  i.        met het oog op de uitoefening van de opdrachten die worden opgesomd in artikel 45, § 1, van de wet van 2 augustus 2002, of van enige andere opdracht waarmee zij wordt belast door andere bepalingen van nationaal of Europees recht, wanneer die gegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen;

  ii.      in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 87quinquies van de wet van 2 augustus 2002 (“mystery shopping”), wanneer die gegevens bij de betrokkene zijn verkregen;

  iii.     in het kader van de procedures voor het opleggen van administratieve geldboetes in de materies als bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 en de procedures voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes als bedoeld in artikel 59 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, die worden gevoerd overeenkomstig afdeling 5 van hoofdstuk III van de wet van 2 augustus 2002, voor zover de betrokken persoonsgegevens verband houden met het voorwerp van het onderzoek of de controle; of

  iv.      in de hoedanigheid van administratieve overheid als bedoeld in artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. In laatstgenoemd geval geniet de FSMA ook een uitzondering op de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (volgens artikel 22, AVG).

  De sub i. en ii. bedoelde afwijkingen gelden zolang u, in voorkomend geval, geen wettelijke toegang heeft gekregen tot uw administratief dossier dat door de FSMA wordt bijgehouden, en dat de desbetreffende persoonsgegevens bevat.

  Behalve in voormelde gevallen kan u op elk moment uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Bovendien kan u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kan u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of ze (indien technisch mogelijk en binnen de grenzen van het beroepsgeheim van de FSMA) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs, per e-mail te versturen naar dataprotection@fsma.be of per brief naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag 'Hoe kan u ons contacteren?’ van dit privacybeleid. Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

  Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat daaraan is gegeven. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dat geval zullen wij u hiervan binnen één maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan verzoeken die manifest ongegrond of buitensporig zijn. Uw verzoek wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

  U kan ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet werden gerespecteerd, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 • Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit privacybeleid?

  Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

  Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 17 september 2020.

 • Hoe kan u ons contacteren?

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel (België)