search_api_autocomplete

Toolbox Investor relations

De FSMA ziet toe op de naleving door genoteerde vennootschappen van hun verplichtingen inzake informatieverstrekking.

Deze verplichtingen vloeien voort uit internationale en nationale regelgeving. Bij een aantal van deze verplichtingen verstrekt de FSMA toelichting door middel van circulaires, mededelingen, praktijkgidsen, FAQs, … Voor wie niet vertrouwd is met deze materie is het evenwel niet evident om snel inzicht te verwerven in de verschillende facetten ervan.

Deze toolbox heeft tot doel personen wier taak bestaat uit relaties met investeerders een aantal kapstokken te bieden voor hun interactie met de FSMA.

De toolbox heeft niet de ambitie exhaustief te zijn. Zij behandelt slechts een aantal thema’s die volgens de FSMA interessant zouden kunnen zijn voor investor relations. Daarbij beperkt zij zich tot de verplichtingen van vennootschappen waarvan aandelen genoteerd zijn op de gereglementeerde markt. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de circulaires, mededelingen, praktijkgidsen, FAQs, … zelf.

 • Contact nemen

  Elke genoteerde vennootschap heeft een vaste contactpersoon bij de FSMA. Als u niet weet wie uw contactpersoon is, kan u een mail sturen naar AM_SCS_SEC@fsma.be. U zal dan de contactgegevens van die persoon ontvangen.

  Als u toegang wenst tot de platformen eCorporate en/of eMT, kan u een mail sturen naar eCorporate.fin@fsma.be. U zal dan inloggegevens ontvangen.

  Voor al uw vragen met betrekking tot de transparantiewetgeving kan u, naast bij uw contactpersoon, ook terecht bij trp.fin@fsma.be

  Voor al uw vragen met betrekking tot voorwetenschap, verwerving en vervreemding van eigen aandelen en transacties van leidinggevenden kan u, naast bij uw contactpersoon, ook terecht bij info.fin@fsma.be

 • Na IPO aan de FSMA te bezorgen gegevens

  De volgende gegevens moeten zo snel mogelijk worden bezorgd aan de FSMA

  • LEI: de LEI of Legal Entity Identifier is een unieke identificatiecode voor entiteiten die handelen op financiële markten. Elke genoteerde vennootschap dient over een LEI te beschikken.
  • Contactgegevens: de FSMA wenst voor elke genoteerde vennootschap te beschikken over gegevens van contactpersonen voor de vennootschap (telefoon, GSM en e-mailadres), zodat zij, als dat naar aanleiding van een marktgebeurtenis nodig is, gemakkelijk contact kan nemen.
 • Na IPO te publiceren gegevens

  De volgende informatie moet worden openbaar gemaakt en op eCorporate opgeladen

  • Lidstaat van herkomst: elke genoteerde vennootschap moet over een lidstaat van herkomst beschikken. Voor emittenten van aandelen is dat altijd de lidstaat van de statutaire zetel.

   Het standaardformulier dat dient te worden ingevuld, is beschikbaar op de FSMA-website (Kennisgevingsformulier).

  • Noemer: dit is het totaal aantal stemrechten van de vennootschap. Aandeelhouders die een transparantiekennisgeving moeten doen, hebben dat gegeven nodig om hun verplichting te kunnen nakomen. Deze informatie wordt, samen met informatie over het kapitaal en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten, openbaar gemaakt onder de vorm van een (noemer)communiqué.

  • Eventuele statutaire transparantiedrempels: de Belgische wetgeving laat vennootschappen toe additionele transparantiedrempels bovenop de wettelijke drempels in te voeren. Als een vennootschap dat doet, dan moet zij die drempels publiceren. Aandeelhouders die een transparantiekennisgeving moeten doen, hebben die gegevens immers nodig om hun verplichting te kunnen nakomen. Deze informatie wordt openbaar gemaakt onder de vorm van een communiqué. Dat hoeft geen apart communiqué te zijn, deze informatie kan dus ook in het noemercommuniqué worden opgenomen.

  Gereglementeerde informatie

  De hierboven beschreven informatie is gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) – deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI, het opslagmechanisme van gereglementeerde informatie van de FSMA.

  Meer weten over wat gereglementeerde informatie is?

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Termijnen

  Voor de openbaarmaking van deze informatie gelden de volgende termijnen:

  • Lidstaat van herkomst: binnen de 3 maanden na de toelating tot de notering
  • Noemer: op de datum van eerste notering
  • Statutaire drempels: zo snel mogelijk na de invoering ervan
 • Website

  De website van de vennootschap dient een apart deel te bevatten dat voorbehouden is voor investeerders. Dat deel dient voor iedereen vrij, gemakkelijk en gratis toegankelijk te zijn.

  Meer weten over de voorwaarden waaraan de website moet voldoen?

  Circulaire FSMA_2012_01, secties 7.2.3.2 en 7.2.3.3

  De FSMA centraliseert bepaalde informatie over de genoteerde vennootschappen op haar website.

 • Periodieke informatie

  Periodieke informatie is informatie die op regelmatige tijdstippen moet worden openbaar gemaakt, zoals het jaarlijks of halfjaarlijks financieel verslag, het jaarlijks communiqué, enz.

  De datum van openbaarmaking van periodieke informatie wordt normaal gezien opgenomen in een financiële kalender. Deze bevat bij voorkeur te allen tijde de informatie voor de volgende 12 maanden.

  Gereglementeerde informatie

  Periodieke informatie is gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) - deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  Periodieke informatie dient altijd binnen een bepaalde termijn te worden openbaar gemaakt.

  Hieronder vindt u de openbaarmakingstermijn voor de meest courante periodieke informatie:

  1. Het jaarlijks financieel verslag dient te worden openbaar gemaakt vóór of uiterlijk op de eerste van de twee volgende data:
   • ofwel uiterlijk dertig dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering;  
   • ofwel uiterlijk binnen vier maanden na het einde van het boekjaar.
  2. Het halfjaarlijks financieel verslag dient te worden openbaar gemaakt uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het eerste halfjaar.
  3. Het (facultatieve) jaarlijks communiqué wordt openbaar gemaakt in de periode tussen het opmaken van de jaarrekeningen en het openbaarmaken van het jaarlijks financieel verslag.

  Meer weten over het tijdstip en de wijze van openbaarmaking van periodieke informatie?

  Circulaire FSMA_2012_01, sectie 5.3

 • Voorwetenschap

  Voorwetenschap is informatie die een significante invloed zou kunnen hebben op de beurskoers van financiële instrumenten.

  Gereglementeerde informatie

  Voorwetenschap is gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) - deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  Voorwetenschap dient zo snel mogelijk te worden openbaar gemaakt. Als de openbaarmaking gebeurt tijdens de beursuren zal de beurskoers in beginsel moeten worden geschorst.

  Meer weten over de verplichtingen inzake voorwetenschap?

  Circulaire FSMA_2012_01, sectie 4

  Meer weten over openbaarmaking van voorwetenschap door genoteerde biotechbedrijven?

  De FSMA heeft een Standpunt gepubliceerd met overwegingen en goede praktijken, met de bedoeling deze vennootschappen wegwijs maken in het openbaar maken van voorwetenschap zodat zij de regels over marktmisbruik niet overtreden.

  Schorsing van de beurskoers tijdens een ABB: Bij private plaatsingen van aandelen via een « accelerated bookbuilding » (ABB), heeft de FSMA de gewoonte de beurskoers gedurende de ABB te schorsen. Om, voorafgaand aan de verrichting, de schorsing te organiseren (en voor alle vragen over de communicatie van voorwetenschap) kan u contact nemen:

 • Communicatie rond algemene vergaderingen

  Als een vennootschap een algemene vergadering bijeenroept, moet bepaalde informatie worden openbaar gemaakt, dus ruim worden verspreid. Voor andere informatie volstaat het dat ze op de website van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

  • Informatie die moet worden openbaar gemaakt en op eCorporate opgeladen
   • in het kader van een (gewone of buitengewone) algemene vergadering moeten emittenten door middel van een oproeping tot de algemene vergadering informatie publiceren over o.a.:
    • de plaats, het tijdstip en de agenda (met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit);
    • het totale aantal aandelen en stemrechten;
    • het recht van aandeelhouders om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.
   • de notulen van de algemene vergadering moeten eveneens worden openbaar gemaakt.
  • Informatie die op de website moet worden ter beschikking gesteld
   • Aan de algemene vergadering voor te leggen stukken
   • Volmachtformulier

   Opgelet: deze stukken en formulieren dienen ook, als bijlagen bij de oproeping, op eCorporate te worden opgeladen.

  Gereglementeerde informatie

  De oproeping tot de algemene vergadering en de notulen zijn gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) – deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  Voor de openbaarmaking gelden de volgende termijnen:

  • Oproeping: ten minste 30 dagen vóór de vergadering
  • Aan de algemene vergadering voor te leggen stukken: uiterlijk op de datum van de bijeenroeping
  • Volmachtformulier: vanaf de dag van de publicatie van de oproeping tot de vergadering
  • Notulen: binnen de 15 dagen na de algemene vergadering
 • Kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal

  Als kapitaalverhogingen worden doorgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur uiteraard geen verslagen voorleggen aan de algemene vergadering. Er dienen echter wel verslagen te worden opgesteld en openbaar gemaakt.

  De bijzondere verslagen die worden opgesteld in het kader van het gebruik van het toegestaan kapitaal moeten worden openbaar gemaakt en op eCorporate opgeladen.

  Gereglementeerde informatie

  Bijzondere verslagen die worden opgesteld in het kader van het gebruik van het toegestaan kapitaal zijn gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) - deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  Deze verslagen moeten uiterlijk op de dag van de kapitaalverhoging worden openbaar gemaakt.

 • Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

  Een vennootschap kan haar eigen aandelen inkopen, na een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering. Er kan qua communicatie een onderscheid worden gemaakt tussen de beslissing tot lancering van een inkoopprogramma en de uitvoering ervan.

  • Lancering van een inkoopprogramma:
   • De FSMA moet op de hoogte worden gebracht van de effectieve tenuitvoerlegging van het programma. Deze informatie wordt, samen met een kopie van de beslissing van de algemene vergadering, per e-mail overgemaakt aan info.fin@fsma.be en opgeladen op eCorporate, in de rubriek “Rapportering inkoop eigen aandelen”.
   • De openbaarmaking van een persbericht tot aankondiging van de lancering van een inkoopprogramma wordt als goede praktijk beschouwd. In bepaalde gevallen kan zulke informatie als voorwetenschap kwalificeren, dan is de publicatie wettelijk verplicht.
  • Wekelijkse communicatie van zodra een programma loopt: tenzij het gaat om bepaalde verrichtingen tot vervreemding aan het personeel, moeten emittenten persberichten publiceren over de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen. Daarin wordt de volgende informatie gegeven:
   • de datum van de verrichting
   • het tijdstip van de verrichting als zij niet is uitgevoerd in het centraal orderboek van Euronext
   • het aantal verworven of vervreemde effecten
   • de prijs van de verkregen of vervreemde effecten
   • de gebruikte handelsmethode

  Opgelet: als de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen aanleiding geeft tot overschrijding van een drempel uit de transparantiewetgeving, is ook deze wetgeving van toepassing. Er is dan een dubbele rapporteringsverplichting.

  Gelijke behandeling van aandeelhouders

  • Bij inkoop van eigen aandelen wordt de gelijke behandeling gewaarborgd door de gelijkwaardigheid van de geboden prijs. De prijs wordt beschouwd als gelijkwaardig:
   • wanneer de inkoopverrichting in het centraal orderboek van Euronext wordt uitgevoerd;
   • wanneer de verrichting buiten beurs gebeurt, als de geboden prijs lager of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs in het centraal orderboek van Euronext.
  • Bij vervreemding van eigen aandelen wordt de gelijke behandeling gewaarborgd door de gelijkwaardigheid van de gevraagde prijs. De prijs wordt beschouwd als gelijkwaardig:
   • wanneer de vervreemding in het centraal orderboek van Euronext wordt uitgevoerd;
   • wanneer de vervreemding plaatsvindt in het kader van een bookbuilding, waarbij de prijs en de toewijzing wordt bepaald na raadpleging van een voldoende groot aantal gekwalificeerde beleggers;
   • wanneer de vervreemding buiten beurs gebeurt (onverminderd het vorige punt), als de gevraagde prijs hoger of gelijk is aan de laagste actuele onafhankelijke laatprijs in het centraal orderboek van Euronext.
  • Bij intragroepstransacties kunnen de hierboven beschreven regels voor inkoop en vervreemding buiten de markt niet tegelijk worden toegepast. In dergelijke gevallen is de gelijkwaardigheid van de prijs gewaarborgd als deze gelijk is aan de laatst gedane koers.

  Gereglementeerde informatie

  Het wekelijks persbericht over inkoop- en verkoopverrichtingen is gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) – deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate (onder de rubriek “Communiqué over de inkoop van eigen aandelen”). Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  Het wekelijks persbericht over inkoop- en verkoopverrichtingen moet worden openbaar gemaakt binnen de zeven handelsdagen na de uitvoering van de transactie.

  Meer weten over de verplichtingen voortvloeiend uit de verwerving of vervreemding van eigen aandelen?

  Circulaire FSMA_2019_26 Voor alle vragen hierover: 02 220 59 00 of info.fin@fsma.be

 • Regels in verband met transparantiekennisgevingen

  De verplichting om transparantiekennisgevingen te doen rust op de aandeelhouders van de vennootschap. Om het de aandeelhouders mogelijk te maken hun verplichtingen na te leven, moeten de vennootschappen de noemer en eventuele statutaire drempels openbaar maken. Bovendien moeten zij de gedane kennisgevingen openbaar maken.

  • De emittent dient niet de ontvangen kennisgeving zelf openbaar te maken, maar wel, in een communiqué, alle erin vervatte informatie.

   Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen: Mededeling_2015_18

  • Het noemercommuniqué dient informatie te bevatten over de noemer (het totaal aantal stemrechten) en ook over het kapitaal en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten.
  • Als de vennootschap statutaire drempels invoert, moet zij daar éénmalig over communiceren.

  Gereglementeerde informatie

  Deze informatie is gereglementeerde informatie.

  Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) – deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
   • de website van de emittent.
   • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

  Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

  Schematisch overzicht met toelichting

  Termijnen

  • Communiqué over kennisgevingen: uiterlijk drie handelsdagen na ontvangst van de kennisgeving
  • Communiqué over de noemer: uiterlijk op het einde van elke kalendermaand waarin een van de bovenvermelde aantallen is gestegen of gedaald  
  • Communiqué over statutaire drempels: zo snel mogelijk na de invoering ervan

  Meer weten over de transparantiewetgeving?

  Praktijkgids FSMA_2011_08

  Voor alle vragen over transparantie: trp.fin@fsma.be

 • Transacties van leidinggevenden

  Personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid bij emittenten en de nauw met hen verbonden personen moeten melding maken van transacties voor eigen rekening:

  • in aandelen of schuldinstrumenten van die emittenten, alsook in afgeleide of andere ermee verbonden financiële instrumenten;
  • aan de betrokken emittent en aan de FSMA via de online-toepassing eMT. De aangemelde (en door de emittent bevestigde) transacties worden gepubliceerd op de website van de FSMA (Openbaarmaking van transacties van leidinggevenden);
  • voor alle latere transacties van zodra de drempel van 5.000 EUR wordt bereikt binnen hetzelfde kalenderjaar;
  • binnen een termijn van drie werkdagen na de transactiedatum.

  Meldplichtigen kunnen iemand anders mandateren om hun transacties te melden, maar blijven steeds zelf juridisch verantwoordelijk voor de naleving van hun meldplicht en voor de inhoud van de melding.

  Meer weten over eMT?

  Quick User Guide voor genoteerde vennootschappen

  Voor alle vragen over transacties van leidinggevenden: 02 220 59 00 of info.fin@fsma.be