search_api_autocomplete

A. Vereffening van Apra Leven en contactgegevens

 • A.1. Wat is er gebeurd met Apra Leven?

  Op 4 maart 2011 heeft de CBFA, de voorganger van de FSMA, beslist dat Apra Leven haar activiteiten als verzekeraar niet meer mocht voortzetten. Die beslissing is genomen omdat Apra Leven belangrijke financiële en organisatorische problemen had en omdat er geen hoop was op een verbetering van de financiële toestand.

 • A.2. Hoe moet het nu verder met Apra Leven?

  Door de beslissing van de CBFA werd Apra Leven geschrapt van de lijst van toegelaten verzekeringsmaatschappijen, waardoor de onderneming ontbonden moest worden en in vereffening werd gesteld. Die vereffening gebeurt door een college van vereffenaars: alle activa van de onderneming worden verkocht en met de opbrengst worden de verzekerden en andere schuldeisers vergoed.

 • A.3. Wat zijn de gevolgen voor de cliënten van Apra Leven?

  De CBFA besliste niet alleen om Apra Leven te schrappen als verzekeringsmaatschappij, maar ook om de uitvoering van alle lopende verzekeringsovereenkomsten te schorsen.

  Door een beslissing van de Nationale Bank van België (NBB) is de schorsing van de uitvoering van alle lopende verzekeringsovereenkomsten opgeheven vanaf 3 februari 2012. Alle rechten en verplichtingen die volgen uit de verzekeringsovereenkomst kunnen dus opnieuw worden afgedwongen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NBB.

 • A.4. Waar kunnen Apra-verzekerden terecht met hun vragen?

  Apra-verzekerden die vragen hebben in verband met de verdere afwikkeling van hun dossier, kunnen zich wenden tot verschillende instanties die hierna worden opgesomd:

  • Vereffenaars

   De vereffening van APRA Leven wordt uitgevoerd door een college van vereffenaars. Zij verkopen de activa van APRA Leven en verdelen de opbrengst onder de schuldeisers. Alle vragen in verband met de vereffening van Apra Leven moeten dan ook in de eerste plaats gericht worden aan de vereffenaars. Het college van vereffenaars bestaat uit ACTUALIC EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Ridder Claude Desseille, en DRIES GOYENS BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dries Goyens.

   Contact:
   Apra Leven in vereffening
   website: www.apraleven.com
   telefoon: +32 3 610 54 00
   e-mailadres: vereffening@apraleven.com
   postadres: Louizalaan 523, 1050 Brussel
  • Bijzonder Beschermingsfonds

   Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen komt tussen wanneer een verzekeringsonderneming niet aan haar verplichtingen in verband met een individuele tak21-levensverzekering kan voldoen. Meer informatie kan bij het Beschermingsfonds zelf worden bekomen.

   Contact:
   Bijzonder Beschermingsfonds
   website: www.bijzonderbeschermingsfonds.be
   telefoon: +32 2 574 78 40
   e-mailadres: bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be
   postadres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel
    
  • Nationale Bank van België (NBB)

   Op 1 april heeft de Nationale Bank van België (NBB) het toezicht op de financiële gezondheid van verzekeraars overgenomen van de CBFA. De NBB staat dan ook in voor het verdere toezicht op Apra Leven en de opvolging van de maatregelen die de CBFA op 4 maart 2011 heeft genomen.

   Contact:
   Nationale Bank van België
   website: www.nbb.be
   telefoon: +32 2 221 22 23
   postadres: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
    
  • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

   Sinds 1 april zijn de bevoegdheden van de CBFA, die de toelating van Apra Leven introk, verdeeld tussen de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA staat in voor het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving op de tweede pensioenpijler. Daarom volgt de FSMA bij de vereffening van Apra Leven het lot op van de aanvullende pensioenregelingen. Het betreft de groepsverzekeringen en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Meer informatie over de gevolgen van de vereffening van Apra Leven op uw aanvullende pensioenrechten vindt u in deze FAQ. Vindt u geen antwoord op uw vragen, dan kan u terecht bij de FSMA.

   Contact:
   Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
   website: www.fsma.be
   telefoon: +32 2 220 55 50
   e-mailadres: pensions@FSMA.be
   postadres: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
 • A.5. Bij welke instantie kan u terecht?

  Om na te gaan voor welk verzekeringsproduct u terecht kunt bij welke instantie, vindt u hieronder een overzicht.

  • U bent (als verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of rentegenieter) betrokken bij een individuele levensverzekering. Een dergelijke verzekering kan onder meer de vorm aannemen van een klassieke levensverzekering, een pensioenspaarverzekering, een gewone spaarverzekering, een schuldsaldo- of een andere overlijdensverzekering. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is niet rechtstreeks betrokken bij de vereffening van deze contracten. U kan voor meer informatie terecht bij:
   • de vereffenaars
   • het Bijzonder Beschermingsfonds
   • de Nationale Bank van België (NBB).
  • U geniet als werknemer, ex-werknemer of rentegenieter van een groepsverzekering die uw (gewezen) werkgever heeft afgesloten. U kan voor meer informatie terecht bij:
   • uw (gewezen) werkgever: uw (ex-)werkgever heeft in principe de eindverantwoordelijkheid om zijn pensioenbelofte na te komen.
   • de vereffenaars
   • de FSMA
   • de NBB.
  • U geniet als werknemer, ex-werknemer of rentegenieter van een invaliditeitsverzekering die uw (gewezen) werkgever heeft afgesloten. U kan voor meer informatie terecht bij:
   • uw (gewezen) werkgever
   • de vereffenaars
   • de NBB.
  • U geniet als (ex-) zelfstandige bedrijfsleider van een groepsverzekering afgesloten door de onderneming waar u werkzaam bent/was. U kan voor meer informatie terecht bij:
   • de onderneming waar u werkzaam bent (was)
   • de vereffenaars
   • het Bijzonder Beschermingsfonds
   • de FSMA
   • de NBB.
  • U heeft een contract 'vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen' onderschreven. U kan voor meer informatie terecht bij:
   • de vereffenaars
   • de FSMA
   • de NBB.
  • U heeft een Spaanse verzekering aangegaan bij het Spaanse bijkantoor van Apra Leven. Voor meer informatie kan u terecht bij:
   • de vereffenaars
   • de NBB.