search_api_autocomplete
Home

Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?

Een crowdfundingdienstverlener is verplicht om aan zijn cliënten bepaalde informatie mee te delen alvorens hen alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Die informatie moet op een Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat een cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan.
Dit moet gebeuren zodanig dat

de informatie gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstig gebruik;
ze lang genoeg beschikbaar blijft;
ze ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Voorbeelden van duurzame dragers:

papier;
CD-ROM;
DVD;
de harde schijf van een computer;
...
worden verstrekt.

(a) informatie over de dienstverleners

 • zijn identiteit en volledige contactgegevens;
 • zijn statuut alsook de naam en het adres van de autoriteit die de vergunning heeft verleend;
 • een beschrijving van zijn beleid voor het hanteren van belangenconflicten;

Als de dienstverlener geen In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn er twee soorten gereglementeerde ondernemingen: 

kredietinstellingen, en
beleggingsondernemingen.
is:

 • het verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen:
  • ontvangst en/of bezit van gelden en/of Een beleggingsinstrument is elk instrument dat een financiële belegging mogelijk maakt. Beleggingsinstrumenten vormen een brede categorie met verschillende subcategorieën. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

   financiële instrumenten (waaronder effecten en deelbewijzen van startersfondsen), en
   gestandaardiseerde leningen.


   * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
   Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
    
   die toebehoren aan cliënten;
  • het verstrekken van andere beleggingsdiensten dan het verlenen van Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

   Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
   (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
   Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
   (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
   Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
   (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
   Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
   (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
   Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


   en het in ontvangst nemen en doorgeven van orders;
 • het verbod om een mandaat of volmacht te hebben op de rekeningen van de cliënten.

(b) informatie over de verrichte dienst

 • alle kosten die door de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  gedragen worden in ruil voor de dienst, waaronder de eventuele kosten voor het gebruik van een
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  ;
 • een algemene beschrijving van de geldende regels voor het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten;
 • als de dienstverlener geen In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn er twee soorten gereglementeerde ondernemingen: 

  kredietinstellingen, en
  beleggingsondernemingen.
  is en hij beleggingsdiensten verleent: de geldende voorwaarden voor het verstrekken van die diensten, alsook een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van de gedragsregels die van toepassing zijn op het verstrekken van die diensten;
 • een beschrijving van de criteria en procedures voor het selecteren van de projecten van de ondernemers-emittenten;
 • het maximumbedrag van het fiscaal voordeel waarvoor de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  in aanmerking komt als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

(c) informatie over de beleggingsinstrumenten

De dienstverlener moet de potentiële beleggers op de hoogte brengen van de voornaamste kenmerken van de beleggingsinstrumenten die hij commercialiseert zodat zij in staat zouden zijn om de aard van de instrumenten en de eraan verbonden risico’s te begrijpen.

Als bepaalde wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet die informatie formeel worden vastgelegd in een prospectus waarvan de inhoud gereglementeerd is.