search_api_autocomplete
Home

Welke regels omkaderen de samenwerking tussen een VVB en een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten?

Een Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
die beroep wil doen op een tussenpersoon moet:

 • zich ervan vergewissen dat deze tussenpersoon is ingeschreven in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten (of in het daartoe bestemde register voorzien in de lidstaat van oorsprong van de tussenpersoon). Als de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
  kennis heeft van elementen die twijfel doen rijzen over de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden door een Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.
  Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, nl. makelaars en agenten.

  Is makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een vergunde onderneming ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.
  Is agent: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening van één enkele vergunde onderneming.

  Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.
  waar hij beroep op doet, moet hij deze elementen onmiddellijk aan de FSMA meedelen.
 • zich ervan vergewissen dat de tussenpersonen voorafgaandelijk aan de dienstverlening aan de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  meedelen in welke hoedanigheid zij optreden;
 • passende maatregelen nemen om de activiteiten van de tussenpersonen waarop ze beroep doen, te controleren.

De samenwerking tussen een Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
en een Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.
Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, nl. makelaars en agenten.

Is makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een vergunde onderneming ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.
Is agent: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening van één enkele vergunde onderneming.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.
moet voorafgaandelijk het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst. Deze overeenkomst moet de boekhoudkundige en administratieve procedures vastleggen die de tussenpersoon moet naleven.

Voor agenten moet de overeenkomst bepalen dat de agent enkel mag optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
en moet ze de werkzaamheden, andere dan de bemiddelingsactiviteiten, bepalen die de agent mag uitvoeren en/of de procedure bepalen om van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
de toelating tot cumuleren te krijgen. De agent handelt onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
, die moet nagaan of de agent zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Een Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.
Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, nl. makelaars en agenten.

Is makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een vergunde onderneming ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.
Is agent: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening van één enkele vergunde onderneming.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.
mag andere professionele activiteiten uitvoeren naast de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, op voorwaarde:

 1. dat ze noch zijn eigen reputatie, noch die van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
  aantasten ;
 2. dat ze organisatorisch en boekhoudkundig volledig gescheiden zijn van de activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten; bij de uitoefening van zijn professionele activiteiten moet de tussenpersoon vermijden om te verwijzen naar zijn activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten in zijn contacten met het publiek, behalve als deze contacten enkel naambekendheid beogen; de vereiste van organisatorische scheiding geldt niet voor de professionele activiteiten die hij uitoefent als Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.
  Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, nl. makelaars en agenten.

  Is makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een vergunde onderneming ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.
  Is agent: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening van één enkele vergunde onderneming.

  Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.
  , in (her)verzekeringen of in kredietverlening;
 3. dat hij de toestemming van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
  heeft gekregen voor het cumuleren met andere functies.