Nieuws & Waarschuwingen

De risico's verbonden aan speculatieve transacties op deviezen

Persbericht
News article
29/06/2011

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) heeft een toename vastgesteld van het aantal voorstellen om op vreemde deviezen te speculeren. De FSMA raadt de beleggers aan om uiterst omzichtig met dergelijke voorstellen om te springen. Niet alleen zijn sommige van die voorstellen afkomstig van tussenpersonen die niet over de vereiste vergunningen beschikken, maar bovendien zijn aan die verrichtingen grote risico's verbonden. Daarom mogen ze enkel overwogen worden door beleggers die een louter speculatief doel nastreven en die bereid zijn meer dan hun startinvestering te verliezen.

Waarom deze waarschuwing?

De voorbije maanden heeft de FSMA in België een toename vastgesteld van het aantal voorstellen aan particulieren (retailcliënten) om verrichtingen uit te voeren op deviezenderivaten. Met deze waarschuwing wil de FSMA de beleggers informeren over de daaraan verbonden risico's.

Om welke verrichtingen gaat het?

De voorgestelde verrichtingen bieden de beleggers de mogelijkheid om te speculeren op wisselkoersverschillen. De verrichtingen worden voorgesteld als verrichtingen die op Forex[1] worden uitgevoerd, en het is allerminst de bedoeling dat de vreemde deviezen waarop zij betrekking hebben, ook effectief worden geleverd.

De voorstellen kunnen verschillende vormen aannemen. Zij kunnen bijvoorbeeld:

-        de mogelijkheid bieden om via internet verrichtingen op deviezenderivaten uit te voeren;

-        de mogelijkheid bieden om software te kopen die automatisch verrichtingen op dergelijke deviezenderivaten genereert;

-        rechtstreeks deviezenderivaten aanbieden.

De deviezenderivaten waarop die voorstellen betrekking hebben, kunnen verschillende namen hebben: CFD ("contract for difference"), FX forward, rolling spot contracts, FX binary options, FX margin trading, enz.

 

 

 

 

 

Wie mag dergelijke verrichtingen voorstellen?

Enkel kredietinstellingen of beleggingsondernemingen die over een vergunning beschikken om hun werkzaamheden in België te verrichten (of hun agenten)[2] mogen diensten aanbieden in verband met deviezenderivaten[3]. Als de tussenpersoon niet de vereiste vergunning bezit om actief te zijn in België, wordt zijn demarchage onwettig. De FSMA raadt de beleggers dan ook aan om geen beroep te doen op dergelijke tussenpersonen.

Welke risico's zijn aan die verrichtingen verbonden?

Die verrichtingen houden diverse risico's in:

-        complexiteit: de werking van de deviezenderivaten, is doorgaans erg complex. Dit maakt het voor de beleggers die niet over de vereiste kennis en ervaring beschikken, moeilijk om hun winstvooruitzichten en het gevaar voor verlies correct in te schatten;

-        potentiële verliezen: vaak gaat de uitvoering van die verrichtingen gepaard met een hefboomeffect, waardoor de geleden verliezen veel hoger kunnen liggen dan de belegde bedragen. Als iemand bijvoorbeeld € 100 belegt met een hefboomeffect van 200, zal hij zijn tegenpartij, bij een waardedaling met 10 %, € 2.000 verschuldigd zijn (10 % van 100 x 200). Mogelijk komen daarbij ook nog transactie- en financieringskosten;

-        volatiliteit: deviezen, en zeker exotische deviezen, kennen vaak een grote volatiliteit.

Waarmee moet de belegger rekening houden wanneer hem dergelijke verrichtingen worden voorgesteld ?

-        Beleggers gaan best na of de tussenpersoon over de vereiste vergunning beschikt[4];

-        Als aanzienlijke winsten in het vooruitzicht worden gesteld, is het gevaar voor verliezen doorgaans even groot. Die verliezen kunnen hoger liggen dan het bedrag van de startinvestering;

-        Verrichtingen op deviezenderivaten zijn enkel geschikt voor ervaren beleggers met een louter speculatieve bedoeling;

-        De FSMA raadt beleggers (retailcliënten) af om software te gebruiken die, eens geactiveerd, automatisch verrichtingen op deviezenderivaten genereert, omdat zij daarmee de controle over de uitgevoerde verrichtingen zouden verliezen;

-        De FSMA raadt ook af om kredietkaartgegevens mee te delen. Met die gegevens kunnen andere personen immers geld van hun rekening halen zonder hen daarover vooraf te raadplegen[5].

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Wie wil nagaan of een tussenpersoon over de vereiste vergunning beschikt, kan de FSMA contacteren:

-        per e-mail: consumenten@fsma.be

telefonisch: +32 (2) 220 59 10.

 

[1]     De benaming FOREX (soms ook aangeduid met de initialen "FX") is een samentrekking van de Engelse term "Foreign Exchange". Doorgaans verwijst die term naar de onderhandse wisselmarkt waarop deviezen worden omgewisseld tegen steeds veranderende wisselkoersen. Die per definitie internationale markt is totaal niet gereglementeerd.

[2]     De lijsten van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen die over de vereiste vergunning beschikken om hun werkzaamheden in België te verrichten, alsook het register van de agenten van die kredietstellingen en beleggingsondernemingen (tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten) kunnen op de website van de FSMA (www.fsma.be) worden geraadpleegd.

[3]     Bovendien kan het feit te communiceren, onder welke vorm dan ook, naar het Belgische publiek met het aanbod om via internet deviezenderivaten te verwerven, een publiek aanbod zijn dat de voorafgaande goedkeuring vergt van een prospectus door de FSMA. Een aanbod dat gericht is op minder dan 100 personen of dat een minimuminleg van 50.000 euro vereist, valt niet onder die prospectusplicht.

[4]     Zie voetnoot 2.

[5]     Wanneer een tussenpersoon kredietkaartgegevens vraagt, kan dat bovendien een overtreding van de wetgeving op het consumentenkrediet vormen.