search_api_autocomplete
Home

Update van de NBB en de FSMA over Asset management en Non-bank financial intermediation in België

Persbericht

De Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceren vandaag een geactualiseerde studie over Asset management and Non-bank financial intermediation (NBFI) in België. Deze update past in de periodieke monitoring van deze activiteiten, een markt van 138 miljard euro in België.

De FSMA en de NBB publiceerden in 2017 een eerste omvangrijk rapport over Asset management and Shadow banking in België. De derde update van dit rapport, met recente cijfers en analyse van nationale en internationale ontwikkelingen, is nu beschikbaar.

Het initiële rapport en de updates ervan gaan in op de evolutie naar een meer marktgeoriënteerd financieel systeem.

Deze wijze van financiering biedt een alternatief voor het ophalen van geld bij banken en helpt de reële economie te ondersteunen. Dit past in het pleidooi in Europa om minder afhankelijk te worden van banken voor de financiering van de economie. Maar Non-bank financial intermediation kan - net zoals andere financiële activiteiten - ook aanleiding geven tot systemische risico’s, die de stabiliteit van het financiële systeem kunnen aantasten.

Financiering via markten kan verscheidene vormen aannemen. In het rapport analyseren de toezichthouders de Asset management activiteiten en de Non-bank financial intermediation in België. De belangrijkste doelstelling van het rapport is om een vinger aan de pols te houden. Hierbij hebben de toezichthouders bijzondere aandacht voor de risico’s verbonden aan deze activiteiten en hun verwevenheid met andere sectoren.

De FSMA en de NBB berekenden op basis van de definitie van de Financial Stability Board, de organisatie die voor de G-20 de hervormingen van de financiële sector op wereldschaal overziet, de omvang van de activiteiten op het vlak van Non-bank financial intermediation in België. Eind september 2020 bedroegen de totale financiële activa in deze categorie 138 miljard euro. Deze activa bestaan hoofdzakelijk uit geldmarkt- en beleggingsfondsen die niet kwalificeren als aandelenfondsen. De grote meerderheid van deze fondsen vallen onder toezicht van de Belgische autoriteiten.

In de huidige stand van zaken zijn geen wezenlijke risico’s geïdentificeerd in verband met Asset management en Non-bank financial intermediation, die de financiële stabiliteit bedreigen.

De ontwikkelingen in beide activiteiten en de verbanden met de andere sectoren van de economie moeten wel nauwlettend opgevolgd worden, inclusief mogelijk reputatierisico bij financiële dienstengroepen. Het gaat om het zogenaamde ‘step-in’ risico waardoor deze groepen zich de facto verplicht zouden voelen om cliënten te vergoeden voor risico’s verbonden aan bijvoorbeeld beleggingsfondsen gecommercialiseerd door deze groepen, zonder dat ze daar contractueel toe gehouden zijn.

Tijdens de COVID-19-crisis heeft de FSMA de assetmanagementsector nauwlettend opgevolgd en bijkomende gegevens verzameld over de Belgische openbare ICB's. Uit deze aanvullende analyses bleek dat de Belgische openbare ICB’s, in het algemeen, goed hebben standgehouden tijdens de COVID-19-crisis en de stress op de markten. Door op grote schaal Liquidity Management Tools in te voeren, gaven de Belgische openbare ICB’s overigens gevolg aan een specifieke aanbeveling van het initiële verslag.

NBB en FSMA blijven tot slot actief deelnemen aan internationale werkzaamheden om de Europese en mondiale ontwikkelingen in de NBFI-sector nog beter in kaart te brengen en om, waar nodig, het regelgevend kader te versterken.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: “De niet-bancaire financiële sector levert een onmiskenbare bijdrage aan de financiering van de economie. Vooral beleggingsfondsen en vermogensbeheerders, die erin slagen om de individuele beleggingstegoeden te verzamelen, spelen hierin een cruciale rol. De door de FSMA en de NBB georganiseerde monitoring maakt het niet alleen mogelijk om dit deel van de financiële sector beter in kaart te brengen, maar verzekert ook dat de risico’s, zowel voor de financiële stabiliteit als vanuit een perspectief van consumentenbescherming, worden doorgelicht. Doch, de recente gebeurtenissen die plaats vonden op de internationale kapitaalmarkt, tonen aan dat grote waakzaamheid geboden blijft.”

Gouverneur Wunsch van de NBB: “De kwetsbaarheden die in maart 2020 opdoken in sommige specifieke subsegmenten van de mondiale NBFI-sector hadden een beperkte impact op de Belgische markt. In lijn met de vorige analyses bevestigt het NBB-FSMA rapport daarom nogmaals dat de Belgische markt voor vermogensbeheer en niet-bancaire financiële intermediatie als fundamenteel gezond kan beschouwd worden. De cruciale rol van deze sector in de financiële intermediatie kwam dus nooit in het gedrang. Gelet op de snelle ontwikkelingen in deze sector, moeten de toezichthouders wel waakzaam blijven. Regelmatige updates van de zonet gepubliceerde analyse zullen deel blijven uitmaken van deze continue monitoring.”

Voorzitter Jean-Paul Servais van de FSMA: “Eens te meer heeft de COVID-19-crisis aangetoond hoe belangrijk het is dat de FSMA en de NBB over betrouwbare informatie en gegevens beschikken over de entiteiten onder hun toezicht, en dat de beleggingsfondsen voldoende voorbereid zijn om overeind te blijven tijdens crisissituaties. Dit verslag toont gerealiseerde vorderingen en inspanningen die leiden tot een betere gemeenschappelijke opvolgingscapaciteit van de evolutie van de sector.”