search_api_autocomplete

Transacties leidinggevenden

Leidinggevenden bij emittenten ('PDMR') en de nauw met hen verbonden personen ('PCA') moeten hun transacties in financiële instrumenten van de betrokken emittent melden aan de emittent en aan de FSMA.

Deze meldplicht vloeit voort uit artikel 19 van marktmisbruikverordening (EU) Nr. 596/2014 en kan bij niet-naleving administratief bestraft worden. De meldplicht is van toepassing van zodra het totaalbedrag van de transacties binnen een kalenderjaar de drempel van 5.000 EUR heeft bereikt en geldt voor iedere volgende transactie.

Meerdere transacties van hetzelfde type en in hetzelfde instrument die op dezelfde dag en op hetzelfde handelsplatform zijn uitgevoerd, kunnen in geaggregeerde vorm worden voorgesteld, alsook op individuele basis.

Gemelde transacties worden gepubliceerd door de FSMA op haar website op grond van artikel 25, §2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De inhoud van meldingen valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de meldplichtigen.

Om transacties te melden aan de betrokken emittent en de FSMA moeten meldplichtigen, op grond van artikel 2, §3, uitvoeringsverordening (EU) 2016/523 en Circulaire FSMA_2016_08, de applicatie voor online melding eMT gebruiken. Zij mogen iemand anders mandateren om hun transacties te melden, maar blijven steeds zelf verantwoordelijk voor de naleving van hun meldplicht. 

Emittenten moeten de meldingen via eMT bevestigen en doormelden aan de FSMA. De FSMA verwacht van emittenten dat zij redelijke voorzorgen nemen om de herkomst van de meldingen te controleren, alsook, desgevallend, te controleren dat lasthebbers behoorlijk gemachtigd zijn om in naam van meldplichtigen transacties te melden.