search_api_autocomplete
95.

Aan welke voorwaarden inzake kapitaal en eigen vermogen moet een kredietgever voldoen?

Kapitaal

Om een vergunning als kredietgever te kunnen krijgen, moet de handelsvennootschap beschikken over een minimumkapitaal. Dit minimumkapitaal is afhankelijk van de activiteit die de kredietgever wenst uit te oefenen:

Activiteit
Minimumkapitaal nieuwe onderneming
Minimumkapitaal bestaande onderneming
  • verkopen op afbetaling
  • leningen op afbetaling
  • financieringshuurovereenkomsten
250.000 euro per categorie van kredietovereenkomst 175.000 euro
kredietopeningen of consumentenkredietovereenkomsten waarvoor door of krachtens de wet geen enkele specifieke regel is voorzien 2.500.000 euro 2.000.000 euro
hypothecaire kredietovereenkomsten 2.500.000 euro 2.500.000 euro

Het minimumkapitaal van zowel nieuwe als bestaande vennootschappen moet telkens volledig volgestort zijn.

Als de vennootschap al bestond voor de aanvraag, worden de uitgiftepremies, de reserves en het overgedragen resultaat met kapitaal gelijkgesteld. Toch geldt ook hier een minimum te volstorten kapitaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de kredietgevers mag niet dalen onder het vastgestelde minimumkapitaal.

Opgelet : bepaalde categorieën van kredietgevers zijn vrijgesteld van deze vereisten inzake minimumkapitaal en eigen vermogen