search_api_autocomplete
184.

Hoe ziet een geldig attest beroepsaansprakelijkheidsverzekering eruit?

Wat moet er op het attest beroepsaansprakelijkheidsverzekering staan?

 • Wettelijke basis
  • Voor verzekeringsdistributie: verwijzing naar de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en naar het Koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
  • Voor bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten: verwijzing naar de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en naar het Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
  • Voor kredietbemiddeling: verwijzing naar Titel 4, hoofdstuk 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en naar het Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht.
 • Polisnummer
 • Identiteit van de verzekeringsonderneming of de pool van verzekeringsondernemingen (naam en ondernemingsnummer)
 • Identiteit van de tussenpersoon die een inschrijving vraagt (naam en ondernemingsnummer). Als de verzekeringsovereenkomst de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van verschillende tussenpersonen dekt, bezorgt de verzekeringsonderneming een attest van de individuele verzekering op naam van iedere verzekerde tussenpersoon.
 • Verzekerde activiteit
  • Het attest moet vermelden welke activiteit(en) verzekerd is/zijn:  
   • verzekeringsdistributie
   • herverzekeringsdistributie
   • bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
   • bemiddeling in hypothecair krediet
   • bemiddeling in consumentenkrediet
    • algemeen
    • als agent in een nevenfunctie, beperkt tot de goederen of diensten die de agent zelf verkoopt
  • Activiteiten waarvoor een inschrijving is vereist, maar waarvoor de tussenpersoon niet is ingeschreven in het door de FSMA bijgehouden register, mogen niet op het attest worden vermeld.
 • Datum 
 • Ondertekening door de verzekeringsonderneming

Welke andere vermeldingen zijn nuttig?

 • Verzekerde bedragen: verwijzing naar de juiste bedragen van de minimumdekking, per verzekerde activiteit. 

 • Verzekerde periode
  De duurtijd mag niet korter zijn dan één jaar. Als de verzekeringsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar wordt afgesloten, mag de vervaldag op 31 december van dat jaar worden vastgesteld.

 • Territorialiteit
  De verzekering moet het volledige grondgebied van de EER dekken.