search_api_autocomplete
257.

Mag een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in verschillende categorieën in het register ingeschreven zijn ?

Wanneer u een verzoek om inschrijving als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten indient, moet u vermelden in welke categorie van het register u wil ingeschreven worden: hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten, hetzij als agent in bank- en beleggingsdiensten. Die categorieën zijn exclusief, wat betekent dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie van hetzelfde register worden ingeschreven. Dat belet de tussenpersoon echter niet om ook inschrijvingen onder andere statuten te krijgen, bv. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon en/of als bemiddelaar in hypothecair krediet.

De FSMA is van oordeel dat voornoemd verbod niet onrechtstreeks mag worden omzeild, met name via de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon, wanneer de geplande cumulatie van inschrijvingen bij de cliënten voor verwarring kan zorgen over de hoedanigheid waarin de betrokken tussenpersoon precies optreedt. Het bestaan van dat risico is een feitelijke kwestie, die geval per geval moet worden beoordeeld. De FSMA is bijvoorbeeld van oordeel dat, als eenzelfde persoon vanop hetzelfde adres als agent en als makelaar optreedt via de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon, dit misleidend kan zijn voor de cliënten. Meer algemeen meent de FSMA dat, bij de beoordeling of er al dan niet verwarring kan ontstaan in hoofde van de cliënten, een of meer van de volgende situaties (niet-exhaustieve lijst) in overweging moeten worden genomen:

  • de betrokken entiteiten of personen zijn actief op hetzelfde adres (in hetzelfde gebouw) of gebruiken dezelfde of sterk op elkaar lijkende contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) of dezelfde website;
  • de betrokken entiteiten of personen hebben sterk op elkaar lijkende namen of gebruiken soortgelijke of sterk op elkaar lijkende logo’s, briefpapier of andere identificatiegegevens;
  • een van de betrokken entiteiten of personen kan de activiteit, inclusief het commercieel aanbod, van de andere entiteit of persoon controleren;
  • dezelfde perso(o)n(en) is (zijn) actief bij de betrokken entiteiten of personen.