search_api_autocomplete
227.

Wat is een "herverzekeringssubagent" ?

In herverzekeringsdistributie is een herverzekeringssubagent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, als herverzekeringstussenpersoon, onder de verantwoordelijkheid van een herverzekeringsmakelaar of -agent handelt.

De herverzekeringsmakelaar of -agent moet de activiteiten van zijn subagenten controleren en erop toezien dat deze subagenten de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen naleven. Deze verplichtingen maken deel uit van de voorwaarden voor inschrijving en behoud van de inschrijving van de herverzekeringsmakelaar en -agent, voor wie de subagenten handelen, in het register van de herverzekeringstussenpersonen.

De herverzekeringsagenten en -makelaars zien erop toe dat de subagenten met wie zij samenwerken, aangeven in welke hoedanigheid zij optreden als zij handelen met een klant of potentiële klant.

Als de FSMA maatregelen neemt ten aanzien van een herverzekeringssubagent, brengt deze laatste de makelaar of agent onder wiens verantwoordelijkheid hij handelt hiervan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hij de FSMA het bewijs dat hij dit heeft meegedeeld.

Het is mogelijk dat een herverzekeringssubagent tijdelijk niet voldoet aan de vereisten inzake relevante praktische ervaring. In dat geval kan hij handelen als subagent in opleiding.