search_api_autocomplete
61.

Wat is een "subagent"?

Een subagent is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, als tussenpersoon, handelt voor rekening en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van een makelaar of agent. De subagent vermeldt steeds in welke hoedanigheid hij handelt als hij voor een klant of een potentiële klant optreedt.

Een inschrijving als subagent is mogelijk in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen, in het register van de herverzekeringstussenpersonen of in het register van de bemiddelaars in hypothecair krediet. Een inschrijving als subagent is niet mogelijk in de registers van de bemiddelaars in consumentenkrediet en van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Als de FSMA maatregelen neemt ten aanzien van een verzekeringssubagent, brengt laatstgenoemde de verzekeringsmakelaar of -agent onder wiens verantwoordelijkheid hij handelt, daarvan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hij het bewijs daarvan aan de FSMA.