search_api_autocomplete
226.

Wat is een "verzekeringssubagent" ?

In verzekeringsdistributie is een verzekeringssubagent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, als verzekeringstussenpersoon, onder de verantwoordelijkheid van een verzekeringsmakelaar of -agent handelt.

De verzekeringsmakelaar of -agent moet de activiteiten van zijn subagenten controleren en erop toezien dat deze subagenten de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen naleven. Deze verplichtingen maken deel uit van de voorwaarden voor inschrijving en behoud van de inschrijving van makelaars en agenten, voor wie de subagenten handelen, in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen.

De verzekeringsagenten en -makelaars zien erop toe dat de subagenten met wie zij samenwerken, aangeven in welke hoedanigheid zij optreden als zij handelen met een klant of potentiële klant.

Als de FSMA maatregelen neemt ten aanzien van een verzekeringssubagent, brengt deze laatste de makelaar of agent onder wiens verantwoordelijkheid hij handelt hiervan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hij de FSMA het bewijs dat hij dit heeft meegedeeld.

Het is mogelijk dat een verzekeringssubagent tijdelijk niet voldoet aan de vereisten inzake relevante praktische ervaring. In dat geval kan hij handelen als subagent in opleiding.