search_api_autocomplete
125.

Wat is "passende deskundigheid"?

De term “passende deskundigheid” geeft aan in hoeverre iemand over de juiste kwaliteiten beschikt om een bepaalde functie uit te oefenen. De FSMA beoordeelt de passende deskundigheid van de verantwoordelijke personen onder meer aan de hand van hun antwoorden op een vragenlijst. De FSMA kan ook rekening houden met elke andere relevante informatie waarover zij beschikt. Zij kan ook steeds bijkomende vragen stellen. Tot slot kan de FSMA, als zij dit nuttig acht, de betrokkene uitnodigen voor een gesprek.

  1. Inzake verzekeringsdistributie

De verzekerings-, herverzekerings- of nevenverzekeringstussenpersonen, hun verantwoordelijken voor de distributie, alle personen belast met de effectieve leiding en de personen in contact met het publiek moeten permanent over de passende deskundigheid beschikken die nodig is voor de uitoefening van hun functie.

  1. Inzake kredietbemiddeling

De bemiddelaars in hypothecair krediet of in consumentenkrediet, alsook de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de personen belast met de effectieve leiding en de verantwoordelijken voor de distributie moeten permanent over de passende deskundigheid beschikken die nodig is voor de uitoefening van hun functie.

  1. Inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

De tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten alsook de personen belast met de effectieve leiding moeten permanent over de passende deskundigheid beschikken die nodig is voor de uitoefening van hun functie.

  1. Inzake kredietgevers

De leden van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietgevers, de personen belast met de effectieve leiding, en, in voorkomend geval, de leden van het directiecomité moeten permanent over de passende deskundigheid beschikken die nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Zij moeten de noodzakelijke kennis en ervaring hebben inzake het beheer van ondernemingen en inzake de activiteiten die een kredietgever uitoefent. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de concrete activiteiten van de kredietgever bij wie de kandidaat zal worden aangesteld, en naar de materies die onder de directe verantwoordelijkheid van de kandidaat vallen. Als de kredietgever de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent, moet de kandidaat ook op dat vlak een passende deskundigheid bezitten.

De leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding moeten onafhankelijk de verantwoordelijkheden kunnen dragen die op hun schouders rusten, rekening houdend met het statuut en de concrete activiteiten van de kredietgever. Dit houdt onder meer in dat zij een correct beeld moeten hebben van de wetgeving over de kredietreglementering en dat zij deze spontaan naar de organisatie van de kredietgever moeten kunnen vertalen.