search_api_autocomplete
Home
55.

Wat is "professionele betrouwbaarheid"?

Professionele betrouwbaarheid houdt verband met de eerbaarheid en integriteit van een persoon.

Een persoon wordt als professioneel betrouwbaar beschouwd wanneer geen elementen voorhanden zijn die duiden op het tegendeel en er geen reden is om redelijkerwijze zijn goede reputatie in twijfel te trekken. Het gaat niet om een formele voorwaarde die beperkt is tot de afwezigheid van strafsancties of administratieve sancties. Betrouwbaarheid impliceert een onberispelijke beroepsethiek van de tussenpersoon.

De betrouwbaarheid wordt door de FSMA geval per geval beoordeeld, op basis van alle elementen in haar bezit.

De FSMA kan overwegen dat bepaalde handelingen, verricht door bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen een inbreuk kunnen vormen op hun professionele betrouwbaarheid.

De FSMA beoordeelt de professionele betrouwbaarheid van alle bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen, ongeacht voor welke bemiddelingsactiviteit zij een aanvraag indienen.

De beoordeling van de professionele betrouwbaarheid staat volledig los van het beroepsverbod. Deze laatste situatie doet zich bijvoorbeeld voor in het geval een persoon een welbepaalde veroordeling heeft opgelopen.

De FSMA controleert ook de geschiktheid van de verantwoordelijke personen.

Voor de leiders van kredietgevers, en voor de verantwoordelijke personen binnen een (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon, controleert ze de passende deskundigheid.