search_api_autocomplete
62.

Welke bijscholingsverplichtingen gelden voor bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

  • updated

In het stappenplan kan u nagaan wie de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen in uw onderneming zijn. Zij moeten hun beroepskennis up-to-date en op peil houden door geregeld bijscholing te volgen bij een erkend opleidingsorganisator.

De tussenpersoon moet deelnameattesten van de betrokken verantwoordelijke personen bewaren en ter beschikking houden van de FSMA.

De bijscholingsplicht geldt per statuut. Dit houdt in dat, bijvoorbeeld, een betrokken persoon, werkzaam bij een bemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, verplicht is om ieder jaar drie uren opleiding voor elk van deze statuten te volgen. In dat geval moet deze persoon in totaal jaarlijks zes uren bijscholingsopleiding volgen.

Ter herinnering: het respecteren van de verplichting tot de bijscholing van de beroepskennis is een voorwaarde om als bemiddelaar of tussenpersoon in het betrokken register ingeschreven te blijven.

De manier waarop de bemiddelaar of tussenpersoon jaarlijks deze geregelde bijscholing van de beroepskennis van de betrokken personen in zijn onderneming moet aantonen, vindt u toegelicht in de vraag “Hoe de jaarlijkse bijscholing van mijn beroepskennis aantonen aan de FSMA?”.

 

1. Kredietbemiddelaars

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022 voor de kredietbemiddelaars:

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor de bijscholing. De kredietbemiddelaars, hun effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddelingsactiviteit en de verantwoordelijken voor de distributie, moeten ieder jaar ten minste 3 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

Uitzondering: er geldt een vrijstelling voor de verantwoordelijken voor de distributie bij een agent in een nevenfunctie in consumentenkrediet die uitsluitend kredieten aanbiedt voor goederen of diensten die hij zelf verkoopt.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de benoeming of de aanstelling van de persoon.

Een bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon die in het kader van de bijscholing van zijn beroepskennis een opleiding heeft gevolgd bij een erkend opleidingsorganisator inzake de kredietbemiddeling in hypothecair krediet of consumentenkrediet, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsorganisator persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch.

 

2. (Her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen

Vanaf 1 januari 2020 moeten de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de verzekerings- en herverzekeringsdistributie, en de verantwoordelijken voor de distributie, ieder jaar ten minste 15 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

Gedurende de eerste drie jaar volgend op hun eerste inschrijving als tussenpersoon, hun eerste aanstelling als verantwoordelijke voor de distributie of hun eerste benoeming tot effectief leider de facto verantwoordelijke, moet de bijscholing van deze personen voor minimum 12 uur per jaar gericht zijn op het verwerven van beroepskennis en vakbekwaamheid inzake de verzekeringsproducten die de facto door hen worden verdeeld of door de personen in contact met het publiek voor wie zij verantwoordelijk zijn of die onder hun toezicht staan.

Uitzondering: De nevenverzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de verzekerings- of herverzekeringsdistributie en de verantwoordelijken voor de distributie die zij hebben aangesteld, moeten jaarlijks ten minste 3 uur bijscholing volgen.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de benoeming of de aanstelling van de persoon.

Een bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon die in het kader van de bijscholing van zijn beroepskennis een opleiding heeft gevolgd bij een erkend opleidingsorganisator inzake de verzekeringsdistributie, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsorganisator persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch. 

 

3. Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022 voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten:

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor bijscholing. De tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, hun effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten moeten ieder jaar ten minste 15 uur bijscholing volgen om hun beroepskennis en vakbekwaamheid op peil te houden.

Gedurende de eerste drie jaar volgend op hun eerste inschrijving als tussenpersoon of hun eerste benoeming tot de facto verantwoordelijke effectieve leider, moet de bijscholing van deze personen voor minimum 12 uur per jaar gericht zijn op het verwerven van beroepskennis en vakbekwaamheid inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten die de facto door hen worden verleend of door de personen in contact met het publiek voor wie zij verantwoordelijk zijn of die onder hun toezicht staan.

De bijscholingsverplichting vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de benoeming of de aanstelling van de persoon.

Een bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke persoon die in het kader van de bijscholing van zijn beroepskennis een opleiding heeft gevolgd bij een erkend opleidingsorganisator inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsorganisator persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch.