search_api_autocomplete
Home
66.

Welke verzekering moet ik verplicht afsluiten als tussenpersoon?

U moet een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Deze verzekering moet voldoen aan volgende voorwaarden:

1. dekking bieden voor de beroepsaansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteiten van bemiddeling van de tussenpersonen, hun werknemers, en, voor rechtspersonen, hun effectieve leiding en hun bestuurders;

2. volgende minimumdekking bieden:

 • voor bemiddelaars in kredieten
  1. voor agenten in een nevenfunctie van wie de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die de agent zelf verkoopt: minstens 25.000 € per schadeclaim en 50.000 € per kalenderjaar;
  2. voor andere bemiddelaars in consumentenkrediet : minstens 50.000 € per schadeclaim en 100.000 € per kalenderjaar;
  3. voor bemiddelaars in hypothecair krediet: minstens 460.000 € per schadeclaim en 750.000 € per kalenderjaar.

3. het volledige grondgebied van de Europese Economische Ruimte dekken, met uitzondering voor de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. De dekking voor die activiteit mag beperkt zijn tot België.

4. een vrijstelling voorzien :

 • voor (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen:
  1. minstens 1.250.000 € per schadegeval en 1.850.000 € per verzekeringsjaar.

    

  • voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

  minstens 1.000.000 € per schadegeval en 3.000.000 € per verzekeringsjaar.Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand december 2006 met 10 % gestegen is (basis 2004 = 100) worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.

  5. een duurtijd hebben die, behalve voor de eerste dekkingsperiode, niet korter is dan één jaar.

  U levert het bewijs dat u aan deze wettelijke voorwaarde voldoet door een geldig attest van beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen. Verlengingen of hernieuwingen van polissen moet u niet aan de FSMA bezorgen. De verzekering blijft gelden tot de verzekeringsonderneming of de verzekeringsnemer opzegt.

  U moet via de online applicatie uw dossier aanpassen om de naam van de nieuwe verzekeringsonderneming te vermelden en om een nieuw verzekeringsattest te bezorgen.

  Zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

  Zij kunnen het bewijs leveren dat ze aan deze wettelijke voorwaarde voldoen door een geldig verzekeringsattest vanwege een kredietgever of kredietbemiddelaar voor wie zij actief zijn, voor te leggen. In dat geval moeten zij nominatief vermeld zijn op dit attest.

  2. in (her)verzekeringsdistributie :

  3. in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten :

   

   • voor bemiddelaars in kredieten : van maximum 750 €.
   • voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten : van maximum 680 €. Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2006 met 10 % gestegen is (basis 2004 = 100) wordt dit bedrag op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.
   1. In kredietbemiddeling : 
   • de verbonden agenten en subagenten op voorwaarde dat de kredietgever of kredietbemiddelaar voor wie zij optreden voor hen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
   • de kredietbemiddelaars voor wie de centrale instelling een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten in het kader van een collectieve inschrijving.
   • de tussenpersonen van wie de beroepsaansprakelijkheid wordt gedragen door een verzekeringsonderneming, voor rekening van wie en in wiens naam zij optreden;
   • de tussenpersonen van wie de beroepsaansprakelijkheid wordt gedragen door een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een beheervennootschap van ICB's of AICB's of een ICB of AICB waarvoor of in naam waarvan zij optreden;
   • de tussenpersonen van wie de verplichtingen door een centrale instelling worden gewaarborgd in het kader van een collectieve inschrijving.