search_api_autocomplete
66.

Welke verzekering moet ik verplicht afsluiten als tussenpersoon?

U moet een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Deze verzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. dekking bieden voor de beroepsaansprakelijkheid die voortvloeit uit de bemiddelingsactiviteiten van de tussenpersonen, hun werknemers en hun andere aangesteld en, voor rechtspersonen, hun effectieve leiders en hun bestuurders;

2. volgende minimumdekking bieden:

• voor de bemiddelaars in kredieten:

Bemiddelaars in kredietenMinimumbedrag per schadeclaimMinimumbedrag  per kalenderjaar
Agenten in een nevenfunctie van wie de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die de agent zelf verkoopt  25.000 euro  50.000 euro
Andere bemiddelaars in consumentenkrediet  50.000 euro100.000 euro
Alle bemiddelaars in hypothecair krediet460.000 euro750.000 euro

Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2015 (basis 2013 = 100), worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.

• voor de (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen:

(Her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonenMinimumbedrag per schadeclaimMinimumbedrag per kalenderjaar

Alle (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen

(tot 9 oktober 2024)

1.250.000 euro1.850.000 euro

Alle (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen

(vanaf 9 oktober 2024)

1.564.610 euro2.315.610 euro

Deze bedragen worden om de 5 jaar geïndexeerd. 

• voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten:

Tussenpersonen in bank- en beleggingsdienstenMinimumbedrag per schadeclaimMinimumbedrag per kalenderjaar
Alle tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten1.000.000 euro3.000.000 euro

Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10% gestegen is ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2006 (basis 2004 = 100) worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.

3. het volledige grondgebied van de Europese Economische Ruimte dekken;

4. een vrijstelling voorzien:

  • voor de kredietbemiddelaars: van maximum 750 euro. Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2015 (basis 2013 = 100), worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.
  • voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten : van maximum 680 euro. Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % gestegen is ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2006 (basis 2004 = 100), wordt dit bedrag op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd.

5. een duurtijd hebben die, behalve voor de eerste dekkingsperiode, niet korter is dan één jaar, en voorzien in een clausule van jaarlijkse stilzwijgende verlenging, met de mogelijkheid tot opzegging mits naleving van een opzegtermijn van minimum drie maanden;

6. afgesloten worden bij een vergunde verzekeringsonderneming;

7. een bepaling bevatten die de verzekeringsonderneming verplicht om de FSMA ervan in kennis te stellen dat de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon niet langer is verzekerd.

U levert het bewijs dat u aan deze wettelijke voorwaarde voldoet door een geldig attest van burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen. Verlengingen of hernieuwingen van polissen moet u niet aan de FSMA bezorgen. De verzekering blijft gelden tot de verzekeringsonderneming of de verzekeringsnemer deze opzegt. Bovendien moet u de FSMA er onmiddellijk van in kennis stellen wanneer uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid niet langer is verzekerd.

U moet via de onlineapplicatie uw dossier aanpassen om de naam van de nieuwe verzekeringsonderneming te vermelden en om een nieuw verzekeringsattest te bezorgen.

 

Zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

1. in kredietbemiddeling:

  • de verbonden agenten en subagenten op voorwaarde dat de kredietgever of kredietbemiddelaar voor wie zij optreden, voor hen een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
  • de kredietbemiddelaars voor wie de centrale instelling een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten in het kader van een collectieve inschrijving.

Zij kunnen het bewijs leveren dat ze aan deze wettelijke voorwaarde voldoen door een geldig verzekeringsattest vanwege een kredietgever of kredietbemiddelaar voor wie zij actief zijn, voor te leggen. In dat geval moeten zij nominatief op dit attest zijn vermeld.

2. in (her)verzekeringsdistributie:

  • de tussenpersonen van wie de beroepsaansprakelijkheid wordt gedragen door een verzekeringsonderneming, een andere verzekeringstussenpersoon of een kredietinstelling voor rekening van wie en in wiens naam zij optreden;
  • de tussenpersonen van wie de verplichtingen door de centrale instelling worden gewaarborgd in het kader van een collectieve inschrijving.

3. in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten:

  • de tussenpersonen van wie de beroepsaansprakelijkheid wordt gedragen door een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een beheervennootschap van ICB's of AICB's of een ICB of AICB waarvoor of in naam waarvan zij optreden;
  • de tussenpersonen van wie de verplichtingen door de centrale instelling worden gewaarborgd in het kader van een collectieve inschrijving.