search_api_autocomplete
308.

Welke zijn de takken niet-leven in verzekeringen?

De takken “niet-leven” zijn de volgende:

1

Ongevallen

 • 1a Ongevallen behalve arbeidsongevallen
  • forfaitaire uitkeringen
  • schadeloosstellingen
  • combinaties daarvan
  • vervoerde personen
 • 1b Arbeidsongevallen

2

Ziekte

  • forfaitaire uitkeringen
  • schadeloosstellingen
  • combinaties daarvan
  • afhankelijkheidsverzekering

3

Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

Alle schade toegebracht aan:

  • motorrijtuigen
  • voertuigen zonder motor

4

Casco rollend spoorwegmateriaal

Alle schade die eraan toegebracht wordt

5

Luchtvaartuigcasco

Alle schade die eraan toegebracht wordt

6

Casco zee- en binnenschepen

Alle schade toegebracht aan:

  • binnenschepen
  • schepen voor de vaart op meren
  • zeeschepen

7

Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel

8

Brand en natuurevenementen

Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door:

  • brand
  • ontploffing
  • storm
  • natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst
  • kernenergie
  • aardverzakking

9

Andere schade aan goederen

Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal

10

B.A. motorrijtuigen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.

 • 10a: verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
 • 10b: verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder

11

B.A. luchtvaartuigen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder)

12

B.A. zee- en binnenschepen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder)

13

Algemene B.A.

Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid

14

Krediet

  • algemene insolventie
  • exportkrediet
  • verkoop op afbetaling
  • hypothecair krediet
  • landbouwkrediet

15

Borgtocht

  • directe borgtocht
  • indirecte borgtocht

16

Diverse geldelijke verliezen

  • risico van gebrek aan werk
  • (algemeen) tekort aan ontvangsten
  • slecht weer
  • winstderving
  • doorlopende hoge algemene kosten
  • onvoorziene bedrijfsuitgaven
  • verlies van verkoopwaarde
  • huur- of inkomstenderving
  • andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde
  • niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen
  • overige geldelijke verliezen

17

Rechtsbijstand

18

Hulpverlening

  • hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden
  • hulpverlening onder andere omstandigheden