search_api_autocomplete
236.

Wie moet zich inschrijven als verzekeringstussenpersoon ?

In principe moeten alle tussenpersonen die hun woonplaats (natuurlijke personen) of statutaire zetel (rechtspersonen) in België hebben en er hun activiteiten van verzekeringsdistributie uitoefenen, ingeschreven zijn in het register van de FSMA.

De tussenpersonen met woonplaats of statutaire zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte die in België aan verzekeringsdistributie willen doen, moeten zich eveneens inschrijven in het register van de FSMA. Verzekeringstussenpersonen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België moeten zich inschrijven in het register van hun lidstaat van herkomst.

Om na te gaan of u moet ingeschreven zijn als verzekeringstussenpersoon, moet u zich volgende twee vragen stellen:

  • Is de activiteit die ik wil uitoefenen verzekeringsdistributie?
  • Indien ja, moet ik daarvoor ingeschreven zijn in het register?

Stap 1: Valt de activiteit die ik wens uit te oefenen onder verzekeringsdistributie?

Met verzekeringsdistributie wordt bedoeld:

de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

Daaronder is inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten.

Worden niet als verzekeringsdistributie beschouwd:

  • het incidenteel verstrekken van informatie aan een klant in de context van een andere beroepswerkzaamheid, mits de informatieverstrekker geen verdere stappen onderneemt om te assisteren bij het sluiten of de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
  • het louter verstrekken van gegevens en informatie over potentiële verzekeringsnemers aan verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen, mits de informatieverstrekker geen verdere stappen onderneemt om de klant te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst;
  • het louter verstrekken van informatie over verzekeringsproducten of over een verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming aan potentiële verzekeringsnemers, mits de informatieverstrekker geen verdere stappen onderneemt om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst;
  • het beroepshalve afhandelen van schadegevallen voor een verzekeringsonderneming en schaderegeling en schade-expertise;
  • het beheer door overheidsinstanties of consumentenorganisaties van websites die niet gericht zijn op het sluiten van een overeenkomst, maar louter verzekeringsproducten vergelijken die op de markt beschikbaar zijn.

Stap 2: De activiteit die ik wil uitoefenen is verzekeringsdistributie. Moet ik ingeschreven worden in het register of val ik onder een uitzondering?

De wet voorziet twee uitzonderingen.

Uitzondering 1: Verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen, wanneer zij hun activiteiten uitsluitend uitoefenen met het oog op het verzekeren of het herverzekeren van risico’s van de eigen onderneming of van de groep van ondernemingen waartoe ze behoren, moeten zich niet inschrijven in het register.

Eigen risico’s zijn bijvoorbeeld de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor het personeel of de omniumverzekering voor het bedrijfswagenpark.

Uitzondering 2: De nevenverzekeringstussenpersoon moet zich niet in het register inschrijven indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst geleverd door een aanbieder, en dekt:

  • Het risico van defect, verlies of beschadiging van het goed of het niet-gebruik van de dienst geleverd door de aanbieder; of
  • Het risico van beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s die verbonden zijn aan een reis die werd geboekt bij deze aanbieder;

b. Het bedrag van de premie van het verzekeringsproduct is niet hoger dan 200 euro. We kijken naar het bedrag van de premie, op jaarbasis pro rata berekend, taksen niet inbegrepen; of

c. In afwijking van b., wanneer de verzekering een aanvulling vormt op een onder a. bedoelde dienst en de duur van deze dienst gelijk is aan of korter dan drie maanden, mag het bedrag van de premie per persoon niet hoger zijn dan 200 euro.