search_api_autocomplete

Waarschuwingen - Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude;

    Ter herinnering: bij ‘recovery room’-fraude krijgen personen die het slachtoffer zijn van een eerdere fraude, hulp aangeboden om verloren gelden te recupereren. Ondanks de beloften van de oplichters, recupereren de slachtoffers hun verloren fondsen niet, maar verliezen zij ook nog eens de vergoeding die zij voor de zogenaamde ‘hulp’ betalen.
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld.

OPGELET:

  1. Het feit dat de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een onderneming, betekent niet dat deze over de nodige vergunning of inschrijving beschikt om actief te zijn in België. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om zo snel mogelijk een waarschuwing te publiceren, is het niet uitgesloten dat een onderneming activiteiten ontplooit nog vóór de FSMA effectief een waarschuwing heeft gepubliceerd. Daarom mag de lijst niet als exhaustief worden beschouwd en moet de belegger steeds nagaan of de onderneming die hem een financiële dienst aanbiedt, over de vereiste vergunning of inschrijving beschikt. Hiertoe kunnen beleggers de zoekfunctie op de website van de FSMA gebruiken.
  2. De FSMA wijst erop dat er vaak sprake is van fraude bij de ondernemingen die actief zijn zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Daarbij is het voor de slachtoffers haast onmogelijk om de geïnvesteerde bedragen te recupereren.
  3. Wees op uw hoede voor ’cloned firms’. Dit zijn ondernemingen die zich voordoen als andere gereglementeerde ondernemingen, hoewel zij geen enkele band met hen hebben. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.
Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.