search_api_autocomplete

Woord van de Voorzitster

De Commissie voor Verzekeringen wordt ook wel het “Parlement van de Verzekering” genoemd. Die benaming is terecht als men weet dat de Commissie bestaat uit zesentwintig vaste en evenveel plaatsvervangende leden die benoemd worden door de Koning en die de diverse belangengroepen vertegenwoordigen: de in België toegelaten verzekeringsondernemingen, de in België werkzame verzekeringstussenpersonen  en de verbruikers, waaronder ook de (industriële en handels)ondernemingen. De Commissie telt onder haar leden ook verschillende deskundigen die weten­schappelijke standpunten verdedigen en die de onpartijdigheid van de debatten waarborgen.

In tegenstelling tot een parlement heeft de Commissie geen bindende macht. Zij neemt immers geen wetten of reglementen aan. Zij verstrekt wel adviezen die de bevoegde Minister, de wetgever of de controleautoriteiten daadwerkelijk kunnen inspireren en beïnvloeden.

De Commissie voor Verzekeringen is in ieder geval een originele instelling. In andere Europese landen bestaan er instellingen van hetzelfde type maar België kent geen gelijkwaardige instelling voor andere financiële diensten, behalve voor de aanvullende pensioenen. Sinds 1930 wordt haar belang erkend bij het inlichten van publieke instanties over verschillende vraagstukken van economische, technische of juridische aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verzekering. Het bestaan van de Commissie is thans bekrachtigd door artikel 301 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Op basis van de bepalingen van dit artikel is de Commissie gehouden schriftelijke adviezen uit te brengen over vragen die haar door de Minister die de verzekeringen in zijn bevoegdheid heeft, thans de Minister van Economische zaken, of door de FSMA worden voorgelegd. Wanneer zij dit opportuun acht, kan zij ook ingaan op de vraag tot advies voorgelegd door een Parlementaire Commissie of op eigen initiatief adviezen geven over verzekeringsverrichtingen die binnen de bevoegdheid van de FSMA vallen.

Lange tijd bleven de adviezen van de Commissie grotendeels vertrouwelijk. In principe waren ze niet toegankelijk voor het publiek. Met het oog op de transparantie van de bestuurshandelingen en om meer zichtbaarheid te geven aan haar werkzaamheden heeft de Commissie zelf beslist, met de steun van de FSMA, om haar adviezen op de website van de FSMA te publiceren.

We stellen een toenemende appel op private verzekeringen vast, alsook voortdurende regelgevende ontwikkelingen op Europees en Belgisch niveau. De Commissie voor Verzekeringen blijft ook hierin haar rol opnemen en haar opdracht ter harte nemen.

Caroline Van Schoubroeck
Voorzitster