search_api_autocomplete

Delegatie van bevoegdheden

De volgende, door het directiecomité van de FSMA verleende bevoegdheidsdelegaties zijn van kracht:
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om aan derden een verzoek om inlichtingen te richten dat gegrond is op wettelijke of reglementaire bepalingen of samenwerkingsovereenkomsten[1];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om goedkeuring te verlenen aan de documenten met essentiële spaardersinformatie en hun geactualiseerde versies, alsook aan de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten met betrekking tot een gereglementeerde spaarrekening, als bedoeld in de artikelen 6 en 9 van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen[2];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om goedkeuring te verlenen aan de reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op openbare overnamebiedingen, als bedoeld in artikel 33, § 1, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen[2];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om goedkeuring te verlenen aan de reclame en de andere documenten en berichten als bedoeld in artikel 60, § 1, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt[3];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om goedkeuring te verlenen aan de berichten, reclame en andere stukken, alsook aan de essentiële beleggersinformatie en de eventuele bijwerkingen ervan die betrekking hebben op een openbaar aanbod van effecten van instellingen voor collectieve belegging, als bedoeld in de artikelen 60 en 155 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles[2];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om de "nihil obstat"-beslissing te nemen als bedoeld in artikel 17, § 2, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, wanneer, tijdens de aanbiedingsperiode van een kasbon of termijndeposito, de intrestvoet van een eerder reeds door dezelfde instelling aan de FSMA voorgelegd instrument wordt gewijzigd[4];
  • aan elk lid van het directiecomité is de bevoegdheid gedelegeerd om de "nihil obstat"-beslissing te nemen als bedoeld in artikel 17, §§ 2 en 3, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, wanneer, tijdens de aanbiedingsperiode van een kasbon, termijndeposito of verzekeringsovereenkomst, een eerder reeds aan de FSMA voorgelegd reclamestuk of elk ander document of bericht wordt gewijzigd, of wanneer, tijdens de aanbiedingsperiode, de publicatie van een nieuw reclamestuk of elk ander document of bericht wordt gevraagd[4];
  • aan elk lid van het directiecomité, van de handtekeningsbevoegdheid voor de brieven met de vaststellingen en de eventuele bevelen, aanbevelingen en/of aandachtspunten die de FSMA aan de verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen, kredietgevers en makelaars in bank- en beleggingsdiensten richt naar aanleiding van inspecties door haar diensten in het kader van haar wettelijke toezichtsopdrachten ten aanzien van die personen[5].
  • aan elk lid van het directiecomité wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot goedkeuring van de in artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bedoelde statutaire wijzigingen ingevolge een kapitaalverhoging door inbreng in geld die gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal en met opheffing van het voorkeurrecht en van het onherleidbaar toewijzingsrecht conform artikel 26, § 1, derde lid van de wet van 12 mei 2014[6].

Conform artikel 24, § 1, tweede lid, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 november 2011 heeft het directiecomité ook de bevoegdheid om de FSMA ten aanzien van derden te vertegenwoordigen, gedelegeerd aan de leden van het directiecomité aan wie voornoemde beslissingsbevoegdheden zijn gedelegeerd, om hen aldus toe te laten hun beslissingen ter kennis te brengen van de betrokken personen of ondernemingen. Zij mogen zich daartoe laten bijstaan door de personeelsleden van de diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 

[1] Bevoegdheidsdelegatie verleend door het directiecomité op 3 juli 2012 conform artikel 23, § 2, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 november 2011.

[2] Bevoegdheidsdelegatie verleend door het directiecomité op 23 juli 2013 conform artikel 23, § 2, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 november 2011.

[3] Bevoegdheidsdelegatie verleend door het directiecomité op 3 juli 2012 en uitgebreid tot elk lid van het directiecomité op 23 juli 2013 conform artikel 23, § 2, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 november 2011.

[4] Bevoegdheidsdelegatie verleend door het directiecomité op 18 februari 2014 conform artikel 23, § 2, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 november 2011.

[5] Delegatie verleend door het directiecomité op 11 juni 2019 conform artikel 24, § 1, van het inrichtingsreglement van de FSMA van 17 oktober 2014.

[6] Deze bevoegdheid werd op 25 oktober 2019 opgedragen door het directiecomité conform artikel 24, § 2 van het inrichtingsreglement van de FSMA d.d. 17 oktober 2014.