search_api_autocomplete
Home

Genieten mijn verworven pensioenrechten een voorkeursbehandeling indien zij zich toch nog (deels) in het vermogen van mijn failliete werkgever bevinden?

On this page

Normaal gezien bevindt uw pensioenreserve zich in het vermogen van een Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
en niet in dat van uw werkgever. In een aantal gevallen is dit niet (volledig) het geval en bevindt het geld dat nodig is om u uw pensioenrechten te garanderen, of een deel daarvan, zich wel nog bij uw failliete werkgever (voor meer informatie zie 'Verlies ik de pensioenreserve die ik reeds heb opgebouwd indien mijn werkgever failliet gaat?'). Of u dit geld zal kunnen bekomen, hangt af van heel wat factoren:

 • Welke andere schuldeisers zijn er in het spel?
 • Hoeveel bedraagt de opbrengst van de verkoop van de bezittingen van uw failliete werkgever?
 • ...

Principe: alle schuldeisers gelijk

Als principe geldt dat alle schuldeisers van een failliete onderneming gelijk behandeld worden. Al hun schuldvorderingen worden opgeteld en de som wordt vergeleken met de opbrengst van de verkoop van de bezittingen van de failliete onderneming. Volstaat die opbrengst niet om iedereen te voldoen, dan krijgt elke schuldeiser een gelijk percentage van zijn schuldvordering.

Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen. Bepaalde schuldeisers hebben een bevoorrechte positie en nemen bij de verdeling een hogere rang in. Hoe hoger de rang, hoe groter de kans op volledige vergoeding. Het is de wet die bepaalt welke schuldeisers welke rang innemen. Schuldeisers met een gelijke rang worden gelijk behandeld en krijgen een gelijk percentage van hun schuldvordering.

… Maar werkgeversbijdragen vallen onder het voorrecht van het loon

Alle werknemers hebben een bevoorrechte positie voor wat betreft hun loon. Dit betekent dat hun loon bij voorrang betaald zal worden, vóór heel wat andere schuldeisers. Dit voorrecht kan ook een impact hebben op uw pensioenrechten:

 • Achterstallige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  voor de financiering van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , worden als loon beschouwd.
 • Het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  zelf is echter geen loon en is dus niet bevoorrecht.
 • Voor zover we weten, hebben rechters zich nog niet uitgesproken over de vraag of een eventueel financieringstekort (dit wil zeggen het verschil tussen uw pensioenrechten en hetgeen werd opgebouwd bij de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  ; voor meer informatie zie 'Verlies ik de pensioenreserve die ik reeds heb opgebouwd indien mijn werkgever failliet gaat?') als loon moet worden beschouwd en dus bevoorrecht is of niet.

Het voorrecht van het loon geldt enkel voor werknemers.

Tot slot geldt het voorrecht van het loon maar voor een maximaal totaalbedrag van 7.500 euro. Het overschot aan achterstallig loon is niet bevoorrecht en komt pas aan bod als alle andere bevoorrechte schuldeisers betaald zijn. Het is niet denkbeeldig dat het bedrag dat op dat moment nog overblijft niet meer volstaat om alle niet-bevoorrechte schuldeisers volledig te betalen. Mogelijk kan u wel een beroep doen op het Sluitingsfonds. Ook dit fonds komt evenwel maar binnen bepaalde grensbedragen tussenbeide (voor meer informatie zie 'Wie kan ik aanspreken als ik niet al mijn verworven pensioenrechten kan bekomen uit het faillissement van mijn werkgever?').