search_api_autocomplete
Home

Hoe weet ik of ik recht heb op een aanvullend pensioen? Wat is MyPension.be?

On this page

Opbouw van één of meerdere aanvullende pensioenen

Of en door wie er voor u één of meerdere aanvullende pensioenen worden opgebouwd en welke pensioeninstellingen dit beheren, kan u in principe opzoeken op basis van de verkregen pensioenfiches, het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
of andere documenten. U kan natuurlijk ook informatie vragen aan uw (voormalige) werkgever (of sectorale Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
).

Het is echter mogelijk dat u niet meer over deze documenten beschikt. Soms komt het voor dat de verzekeringsonderneming die op de documenten vermeld wordt, ondertussen niet meer bestaat, bijvoorbeeld door een fusie of een overname, en u daardoor niet meer weet waar uw geld zich bevindt. Misschien bent u al verschillende malen van job veranderd en daardoor bij verschillende pensioenplannen aangesloten en ziet u door de bomen het bos niet meer.

Info op www.MyPension.be

Om een oplossing te bieden voor deze problemen kan u via de website www.MyPension.be een overzicht terugvinden van al uw pensioenrechten:

 • In het deel 'mijn wettelijk pensioen' vindt u een overzicht van de loopbaanjaren die in aanmerking worden genomen bij de berekening van uw wettelijk pensioen. U kan er nagaan op welke datum u ten vroegste op pensioen kan gaan. Tevens kan u vergelijken op welke bedragen u recht heeft bij pensionering op de wettelijke pensioendatum en op de vroegste pensioendatum.

 • In het deel 'mijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  ' vindt u een overzicht van alle aanvullende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten als zelfstandige en/of als werknemer. Het betreft zowel de  pensioenplannen waarbij u als actieve zelfstandige of actieve werknemer bent aangesloten, als de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling. 

Gegevens over het fiscaal gestimuleerd pensioensparen (derde pijler) zijn niet opgenomen in MyPension.be.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met een beveiligingscode. Dit doet u door op de link 'mijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
' te klikken.

Pensioenen: een screenshot van de website van MyPension.be

Ieder jaar worden de gegevens over uw aanvullende pensioenrechten die beschikbaar zijn op www.MyPension.be, samengebracht in een overzicht in PDF-formaat. Dit overzicht kan u downloaden en uitprinten. 

Indien u op www.MyPension.be uw persoonlijk e-mailadres achterlaat, wordt u elk jaar per e-mail verwittigd zodra een geactualiseerd overzicht beschikbaar is.

Het overzicht van uw aanvullende pensioenrechten wordt ook jaarlijks naar uw eBox gestuurd. De eBox is een persoonlijke, beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, waarin de overheid voor u bestemde vertrouwelijke documenten kan plaatsen. Indien u gebruik wenst te maken van de eBox, moet u deze eerst activeren via de website www.mysocialsecurity.be. Hiervoor heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig. U kan er uw persoonlijk e-mailadres achterlaten, zodat u hierop verwittigd wordt telkens er een nieuw document in uw eBox verschijnt.

Informatie op www.MyPension.be

Welke informatie u precies op www.MyPension.be kan terugvinden, leest u hier.

De informatie op www.MyPension.be wordt aangeleverd door de pensioeninstellingen. 

De pensioeninstellingen hebben elk jaar tot 31 augustus de tijd om de stand van uw aanvullende pensioenrechten op 1 januari van dat jaar door te geven. Dit wil zeggen dat indien u www.MyPension.be raadpleegt vóór 31 augustus, het mogelijk is dat de informatie niet volledig up-to-date is.

Voorbeeld: Jan heeft tijdens zijn carrière op 3 plaatsen gewerkt, waar hij telkens aangesloten was bij een pensioenplan

De 3 pensioeninstellingen die de pensioenrechten van Jan beheren, moeten de stand van Jans rechten op 1 januari 2019 aan www.MyPension.be meedelen vóór 31 augustus:

 • Pensioeninstelling 1 laadt de gegevens op in maart 2019.
 • Pensioeninstelling 2 laadt de gegevens op in april 2019.
 • Pensioeninstelling 3 laadt de gegevens op in augustus 2019.

Als Jan zich in juli 2019 aanmeldt op www.MyPension.be, zullen zijn gegevens niet volledig zijn: hij zal dan enkel de gegevens kunnen zien die door Pensioeninstelling 1 en Pensioeninstelling 2 zijn opgeladen. Om zeker te zijn dat hij een volledig beeld heeft van de stand van zijn aanvullende pensioenrechten op 1 januari 2019, moet hij wachten tot september 2019.

Welke informatie vind ik op www.MyPension.be?

Op de website www.MyPension.be vindt u gegevens terug over de pensioenplannen waarbij u als actieve zelfstandige of actieve werknemer bent aangesloten, alsook over de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling.

Het is mogelijk dat u tijdens uw carrière op verschillende plaatsen heeft gewerkt en hierdoor aangesloten bent bij verschillende pensioenplannen. Hetzelfde kan zich voordoen als u als zelfstandige een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
opbouwt en u in het verleden als werknemer reeds was aangesloten bij een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Om een overzicht te bewaren van de verschillende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten, ontvangt u via www.MyPension.be informatie die uit verschillende lagen bestaat.

Laag 1.

Een totaaloverzicht van uw aanvullende pensioenrechten:

In deze laag worden al de aanvullende pensioenrechten samengeteld die u al heeft opgebouwd als werknemer en/of zelfstandige en wordt de volgende geglobaliseerde informatie verschaft:

 • Het totaalbedrag van de verworven reserves op 1 januari.
 • Het bedrag van de totale maandelijkse verwachte rente: daarbij wordt het huidige bedrag van uw opgebouwde reserves omgezet in een maandelijkse rente (alsof u op dat moment 65 jaar zou zijn).
 • Het totaalbedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd.
 • De vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan.
 • Sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien u overlijdt door een ongeval. Er wordt vermeld of dit het geval is.
Laag 2.

Uw aanvullende pensioenrechten opgesplitst als werknemer en zelfstandige:

In deze laag wordt getoond welke aanvullende pensioenrechten u in totaal al heeft opgebouwd, uitgesplitst als werknemer en zelfstandige.

Volgende gegevens worden getoond:

 • Het bedrag van de verworven reserves op 1 januari.
 • Het bedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd.
 • De vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan.
 • Sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien u overlijdt door een ongeval. Er wordt vermeld of dit het geval is.
Laag 3.

Een gedetailleerd overzicht van uw aanvullende pensioenrechten per pensioenplan:

Per pensioenplan waarbij u bent aangesloten, worden de volgende gegevens getoond:

 • Het bedrag van de verworven reserves op 1 januari.
 • Als deze reserves pas verworven zijn als bepaalde voorwaarden zijn vervuld, moeten die voorwaarden vermeld worden.
 • Het bedrag van de verworven reserves opgebouwd met werkgeversbijdragen.
 • Het bedrag van de verworven reserves opgebouwd met werknemersbijdragen.
 • Als het bedrag verkregen op basis van de wettelijke rendementsgarantie hoger is dan het bedrag van de verworven reserves, dan zal op de detailfiche ook het bedrag van de rendementsgarantie vermeld worden. U heeft in elk geval recht op het hoogste van de twee bedragen.
 • Als dit berekenbaar is, het bedrag van de verworven prestaties op 1 januari.
 • De pensioenleeftijd (vb. 60 of 65 jaar) die in het pensioenreglement is vastgelegd en waarmee de aanvullende pensioenrechten worden berekend. 

  Opgelet deze leeftijd is niet noodzakelijk de leeftijd waarop uw aanvullend pensioen effectief kan of moet worden uitgekeerd. Het is mogelijk dat het bedrag van de verworven prestaties verschilt indien op een andere datum wordt uitgekeerd.
 • De herberekeningsdatum.
 • Een raming van de prestatie op de pensioenleeftijd (ook verwachte prestatie genoemd).
 • Het bedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd op 1 januari.
 • De vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan.
 • Sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien u overlijdt door een ongeval. Er wordt vermeld of dit het geval is.
 • Het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie. Deze informatie geeft aan of uw aanvullende pensioenrechten volledig gefinancierd zijn.
 • De vermelding dat actieve aangeslotenen de tekst van het pensioenreglement kunnen raadplegen via de website www.MyPension.be.

Belastingen!

Hou er rekening mee dat de vermelde bedragen steeds bruto-bedragen zijn. Er moeten nog belastingen op betaald worden. Meer informatie.