search_api_autocomplete

Hoeveel kan men bijdragen?

On this page

1. De 80%-regel

De onderneming kan de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die ze aan de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
stort, inbrengen als beroepskost en aldus een fiscaal voordeel genieten. Hoeveel Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
er kunnen worden gestort, wordt berekend aan de hand van de ‘80%-regel’.

Dit wil zeggen dat bij de berekening van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
telkens een projectie wordt gemaakt van de grootte van het pensioen bij pensionering. De som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
(uitgedrukt in een jaarlijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
) mag niet hoger zijn dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging van de bedrijfsleider. Dit is de bezoldiging vóór aftrek van de sociale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
. Als de drempel van 80% wordt overschreden, dan zal dat deel van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Bij deze berekening worden alle aanvullende pensioenrechten in rekening gebracht: zowel deze opgebouwd als werknemer, als zelfstandige bedrijfsleider, als in het kader van de VAPZ- en VAPZNP-overeenkomsten.

2. Backservice of inhaalbijdragen

Indien er nog ruimte beschikbaar is binnen de 80%-grens, kan men gebruik maken van de zogenaamde backservice of inhaalbijdragen. Dit betekent dat men bijkomende stortingen kan doen voor de ruimte die nog beschikbaar is onder de 80%-grens. Bijvoorbeeld:

  • De backservice kan worden toegepast voor de jaren die in de onderneming gepresteerd werden vóór er een IPT werd afgesloten (bijvoorbeeld omdat u als bedrijfsleider de middelen eerst heeft ingezet voor de opstart van het bedrijf).
  • Wanneer men eerst als werknemer aan de slag was, dan kunnen ook inhaalbijdragen betaald worden voor de jaren die buiten de vennootschap gepresteerd werden. Dit mag slechts voor maximaal 10 jaren;
  • Als de bezoldiging verhoogt, verhoogt ook de maximale grens van 80%.

Via het principe van de backservice kan de onderneming retroactief bijstorten om de maximale grens van 80% volledig in te vullen. Deze inhaalbijdragen mogen in één keer worden gestort via een eenmalige bijdrage of gespreid in de tijd. De onderneming kan de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
volledig aftrekken als beroepskosten.