search_api_autocomplete
Home

Kan ik mijn reeds opgebouwde verworven reserve in beheer laten bij de pensioeninstelling aan wie dit beheer reeds vóór het faillissement van mijn werkgever was toevertrouwd?

Indien de pensioenverplichtingen van uw failliete werkgever niet worden overgenomen door een andere onderneming, kan uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
normaal gezien in beheer blijven bij de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
die vóór het faillissement reeds voor het beheer instond. Hoe deze reserve verder evolueert, verschilt van geval tot geval:

 • Nagenoeg alle pensioenfondsen in België werken in de praktijk met een middelenverbintenis. Dit houdt in dat zij zelf geen enkel rendementsresultaat garanderen. De verworven reserve zal evolueren in functie van het Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  behaald door het pensioenfonds, of dit nu positief of negatief is. Het uiteindelijke resultaat kan dan ook afwijken van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  waarop u aanspraak kon maken op basis van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  van uw werkgever.
 • Bij een verzekeringsonderneming worden de meeste aanvullende pensioenen beheerd via een tak 21 product. In dat geval waarborgt de verzekeringsonderneming wel een bepaald rendement, eventueel aangevuld met winstdeelnames. Het gewaarborgd rendement dat u voordien genoot, loopt in principe gewoon verder. Maar ook in dit geval zal het eindresultaat niet noodzakelijk gelijk zijn aan hetgeen waarop u recht gehad zou hebben op grond van het pensioenplan van uw werkgever.
 • Beheert de verzekeringsonderneming de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  daarentegen via een tak 23 product, dan zal de verworven reserve fluctueren in functie van het koersverloop van de achterliggende beleggingsfondsen.

Samenvatting

Hoe dan ook kan u niet meer terugvallen op uw ex-werkgever indien het beheer van de pensioeninstelling tot verliezen zou leiden. Hij verdwijnt juridisch helemaal van zodra het faillissement definitief wordt gesloten.